Lịch sử phát triển huyện Yên Lạc

Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 p 2 (05/04/2016)

2. Từ phong trào phá kho thóc, cứu đói, tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền (3-1945 đến 8-1945)...

Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 (04/04/2016)

1. Hưởng ứng Mặt trận phản đế, lập Mặt trận Việt Minh huyện, tiến hành đánh Pháp đuổi Nhật (1939-1945)...

Hưởng ứng cao trào Mặt trận dân chủ (1936-1939) (03/04/2016)

HƯỞNG ỨNG CAO TRÀO MẶT TRẬN DÂN CHỦ (1936-1939)...

Yên Lạc trong phong trào cách mạng thời kỳ 1930-1935 (02/04/2016)

Là một huyện có truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất để dựng nước và giữ nước nên Yên Lạc sớm tiếp nhận đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và hưởng ứng phong trào giải phóng dân tộc do Đảng lãnh đạo....

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182