Quy hoạch - Bảng giá đất

Bổ sung giá đất ở vào bảng giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn huyện Yên Lạc (02/07/2018)

Bổ sung giá đất ở vào bảng giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn huyện Yên Lạc...

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên lạc (20/05/2018)

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên lạc...

Trích lục quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc (20/05/2018)

Trích lục quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc...

Bản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc (20/05/2018)

Bản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc...

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên lạc (20/05/2018)

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên lạc...

Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Yên Lạc (10/08/2017)

Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Yên Lạc...

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2012 (20/03/2015)

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2012...

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2011 (20/03/2015)

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2011...

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN YÊN LẠC NĂM 2008 (20/03/2014)

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN YÊN LẠC NĂM 2008...

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2014 (20/03/2014)

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2014...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182