Tin An ninh quốc phong

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4

Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Yên Lạc vừa tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 4

 

 

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh khóa này có gần 300 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban ngành của huyện và giáo viên các trường học trên địa bàn. 

Trong thời gian 4 ngày, các học viên đã được tiếp thu các chuyên đề như: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia; nhiệm vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và pháp lệnh Dự bị động viên; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cũng trong thời gian học tập, các học viên còn được tìm hiểu một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở. Xây dựng hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng có ý nghĩa và rất quan trọng nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về Quốc phòng an ninh và những chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước ta đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương, từ đó vận dụng kiến thức đã học vào việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự ở cơ sở theo từng cương vị công tác.

 

Th: Trần Biển - Đài TT 

 

Ngày đăng: 29/07/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*