Thời sự tổng hợp

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 12/10/2021, Huyện ủy Yên Lạc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

 

Hội nghị đã nghiêm túc quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản về sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa phương pháp luận, giá trị thực tiễn và đánh giá bối cảnh, yêu cầu đặt ra là phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước của dân tộc. Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã được nêu rỗ như: Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Các cơ quan, đơn vị đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của chi bộ mình gắn với nhiệm vụ chính trị. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

 

 

 

Thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là nội dung thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý chí, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

 

Anh Đào

 

 

Ngày đăng: 12/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*