Tin kinh tế

Yên Lạc có 8 xã thực hiện lập quy hoạch chung xây dựng giai đoạn 2021 - 2022

Theo Kế hoạch số 209 ngày 27/8/2021 của UBND huyện, việc lập quy hoạch chung xây dựng tại 08 xã sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2022, trong đó, năm 2021 sẽ thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

Trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, 16/16 xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành tiêu chí quy hoạch theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM. Tuy nhiên, đối chiếu với quy định quy hoạch chung xây dựng xã thì đã có sự thay đổi sau khi quy hoạch nông thôn mới. Do vậy, cần thiết phải triển khai lập Quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn huyện, để qua đó nhằm cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, quy hoạch vùng huyện Yên Lạc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để các xã xác định các dự án đầu tư, lập quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm dân cư nông thôn theo quy định của Chính phủ.

 

 

Một góc Yên Đồng

 

Trong số 16 xã, có 8 xã không phải thực hiện lập quy hoạch chung, gồm: xã Nguyệt Đức, xã Tam Hồng do đã có quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/500 và đã được UBND tỉnh phê duyệt; xã Liên Châu đang được Sở Xây dựng lập quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/500; xã Đồng Cương, xã Bình Định nằm trong quy hoạch phân khu B2 tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt; xã Tề Lỗ, xã Trung Nguyên, một phần xã Đồng Văn nằm trong quy hoạch phân khu B3 tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt; một phần xã Đồng Văn nằm trong quy hoạch phân khu B4 tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Như vậy, chỉ còn lại 08 xã phải thực hiện lập quy hoạch chung là các xã: Văn Tiến, Hồng Châu, Hồng Phương, Yên Phương, Đại Tự, Trung Hà, Trung Kiên và Yên Đồng. Theo Kế hoạch số 209 ngày 27/8/2021 của UBND huyện, việc lập quy hoạch chung xây dựng tại 08 xã sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2022, trong đó, năm 2021 sẽ thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Bên cạnh việc phải đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành, huyện Yên Lạc cũng đặt ra yêu cầu đối với các xã khi triển khai lập quy hoạch cần thực hiện theo lộ trình, đảm bảo thiết thực và hiệu quả, đồng thời cũng đảm bảo tính kế thừa trong quy hoạch NTM giai đoạn 2011 - 2020 và các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

                                                  

  Trần Biển

 

Ngày đăng: 30/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*