Phòng, chống Dịch Corona

Một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 12/09/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới và Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 12/09/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau:

1. Các doanh nghiệp, CSSXKD trên địa bàn huyện:

- Chủ các doanh nghiệp, CSSXKD phải xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 chi tiết, cụ thể; Phải ký cam kết với chính quyền về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; Thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19, đồng thời cập nhật kết quả đánh giá nguy cơ trên bản đồ Antoancovid.vn và tổ chức xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ theo quy định. Yêu cầu phải kiểm soát, đo thân nhiệt 100% khách vào; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai báo y tế, phát hiện tiếp xúc gần theo quy định.

- Chủ các doanh nghiệp, CSSXKD chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp nếu để dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn huyện qua các đối tượng được áp dụng các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới.

- Cho phép chuyên gia, cán bộ quản lý công nhân, người lao động (hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp, CSSXKD trên địa bàn huyện Yên Lạc) và các chuyên gia, người lao động có giao kết hợp đồng với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Lạc sinh sống tại những khu vực đang áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  (tính từ phạm vi cấp xã) hàng ngày được phép đi/đến huyện Yên Lạc làm việc, không phải cách ly y tế nhưng phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Các cá nhân phải có cam kết với doanh nghiệp và doanh nghiệp phải có cam kết với chính quyền địa phương về việc đảm bảo an toàn không phát sinh dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, đảm bảo theo đúng phương châm 1 cung đường 2 điểm đến và phải sử dụng phương tiện vận chuyển có sự quản lý, giám sát của Sở giao thông vận tải, có hợp đồng xe vận chuyển hành khách cố định. Các doanh nghiệp, cá nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy định và để dịch xâm nhập từ các đối tượng trên vào huyện.

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

- Chuyển ngay Văn bản này và Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 12/09/2021, Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 12/09/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đến các doanh nghiệp (CSSXKD) đóng trụ sở trên địa bàn các xã, thị trấn.

- Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp (CSSXKD) thực hiện nghiêm các nội dung yêu cầu tại các văn bản trên.

Đây là nhiệm vụ, cấp bách và quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên nghiêm túc triển khai và thực hiện theo quy định./.

 

Ban Biên tập

 

 

Ngày đăng: 14/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*