Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc triển khai có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, phản ánh kiến nghị của nhân dân

Từ đầu năm đến nay, số lượt công dân đến Trụ sở tiếp công dân của huyện và cấp xã để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và số lượng đơn công dân gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết đều giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Xác định công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiệm vụ, vai trò chính trị rất quan trọng, giúp các cơ quan kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân về cơ chế, chính sách, đời sống dân sinh. Do vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được UBND huyện Yên Lạc quan tâm tích cực, thường xuyên và ngày càng quyết liệt hơn.

 

 

Từ đầu năm đến nay, số lượt công dân đến Trụ sở tiếp công dân của huyện và cấp xã để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và số lượng đơn công dân gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. Tính chất, mức độ khiếu kiện không gay gắt, không phức tạp; nội dung khiếu kiện chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực tranh chấp đất đai, vi phạm đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng chiếm 78%; lĩnh vực chế độ chính sách, công tác cán bộ, tình trạng ô nhiễm môi trường,..chiếm 22%. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2021, tại trụ sở tiếp công dân huyện và cấp xã đã tiếp 777 lượt công dân với tổng số 916 người được tiếp. Trong đó: khiếu nại 32 vụ việc, tố cáo 34 vụ việc và kiến nghị, phản ánh 188 vụ việc. Các ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề nghị của công dân được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Trong công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư, 9 tháng đầu năm, toàn huyện có 51 đơn thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết, giảm 19 đơn so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, toàn huyện đã giải quyết được 41/51 đơn (đạt 80,4%). Cụ thể, cấp huyện có 08 đơn, giải quyết đạt 100%; UBND các xã, thị trấn phải giải quyết 43 đơn và đã giải quyết xong 33 đơn đạt 77%. Các đơn thư còn lại, bộ phận tiếp công dân huyện đã nghiên cứu, phân loại đơn, xác định thẩm quyền giải quyết và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời làm thủ tục báo tin cho công dân gửi đơn biết, liên hệ để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được huyện chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức 1 lớp tập huấn với 200 lượt người là hội viên hội cựu chiến binh các xã, thị trấn trong huyện với nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đó có các văn bản pháp luật có nội dung liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Đồng thời, thực hiện phát thanh 36 chuyên mục phổ biến pháp luật, trong đó có pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Từ nay đến cuối năm, UBND huyện Yên Lạc sẽ tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp công dân; chú trọng thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tài chính...chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân để nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế khiếu kiện trái pháp luật./.

 

 

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 13/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*