Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc sau 5 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhằm tăng cường và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

Xác định công tác tuyên truyền là giải pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện Đề án, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án đến các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ và các đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành đoàn thể huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về nội dung Đề án 01-ĐA/TU, qua đó tạo sự đồng thuận cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong thực hiện xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành 01 Nghị quyết, 06 Kế hoạch, 01 Quyết định để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU đảm bảo đúng lộ trình theo kế hoạch, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Đề án, Ban Thường vụ Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình, với phương châm dễ làm trước, khó làm sau; những nội dung còn khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đến nay huyện Yên Lạc đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch. Kết quả sau khi sắp xếp cấp huyện đã giảm được 07 đầu mối; giảm số thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện từ 162 thôn xuống còn 154 thôn; giảm 938 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn; giảm 154 phó thôn, tổ phó tổ dân phố.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện bố trí kiêm nhiệm, nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; chức danh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện; chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện. UBND huyện điều chuyển toàn bộ số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đang làm nhiệm vụ chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị về nhận nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND&UBND huyện theo đúng vị trí việc làm của ngạch nhân viên theo quy định. Thực hiện bàn giao toàn bộ số nhân viên y tế các trường THCS, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện về Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc quản lý. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị; số lượng cấp trưởng thuộc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể đã giảm được 02 chức danh; số lượng cấp trưởng thuộc UBND huyện đã giảm được 07 chức danh; toàn huyện giảm 319 chỉ tiêu biên chế so với năm 2015; từ năm 2016 đến nay đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện điều động, luân chuyển được 11 lượt cán bộ từ huyện xuống xã và từ xã lên huyện; điều động, luân chuyển 20 lượt cán bộ từ cơ quan này sang cơ quan khác, từ khối đảng, đoàn thể sang khối chính quyền và ngược lại.

 

 

 

Thực hiện Thông báo Nghị quyết số 1370-TB/TU ngày 07/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc ủy quyền quản lý một số các hội đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện; UBND huyện đã ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc quản lý một số hội đặc thù cấp huyện: Hội Chữ thập đỏ quản lý Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi; Phòng Nội vụ quản lý Hội Cựu thanh niên xung phong; Phòng GD&ĐT quản lý Hội Khuyến học; Phòng Lao động - TB&XH quản lý Hội Người mù; Ủy ban MTTQ huyện quản lý Ban Đại diện Hội người cao tuổi; Văn phòng HĐND&UBND huyện quản lý Hội Đông y.

Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng quy định. Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm cán bộ được thực hiện đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ. Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm được thực hiện đảm bảo đúng theo hướng dẫn; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đầy đủ, đồng thời, giải quyết kịp thời, đúng quy định chế độ chính sách trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế cho các đối tượng. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đưa nội dung kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; qua kiểm tra, giám sát giúp các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong thời gian tới để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) gắn với thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết đầy đủ, toàn diện và phổ biến sâu rộng về tính cấp thiết, yêu cầu của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị trong quá trình sáp nhập, tổ chức sắp xếp để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp; đồng thời, giảm đầu mối bên trong, giảm số lượng cấp phó gắn với việc cơ cấu, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức chịu tác động trực tiếp của việc tinh giản biên chế. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

 

Đặng Thị Kiều Oanh

 

Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Ngày đăng: 09/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*