Đưa NQ của Đảng vào CS

Các tổ chức cơ sở đảng huyện Yên Lạc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2021

Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hoá đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra và xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Yên Lạc có tổng số 59 chi, đảng bộ cơ sở với 7.051 đảng viên, trong đó: 20 đảng bộ cơ sở và 39 chi bộ cơ sở; 263 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Ban thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các chi đảng bộ cơ sở. Tính đến tháng 8/2021, huyện đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 175 học viên; kết nạp 130 đảng viên, đạt tỷ lệ 65% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Số lượng và chất lượng đảng viên kết nạp được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn, trong đó số đảng viên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học trở lên cao. Nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã có những giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên và đảng viên mới được kết nạp đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định như: Đảng bộ các xã Tam Hồng, Trung Nguyên, Đảng bộ Công an huyện, Chi bộ Kho bạc nhà nước...

 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên; việc tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới chưa làm thường xuyên, thiếu sâu sắc; chưa coi trọng công tác tạo nguồn để bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có nơi số lượng quần chúng đông nhưng đưa vào nguồn để phát triển đảng viên ít, nơi có ít quần chúng thì chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng; một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được môi trường để quần chúng tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu vào Đảng. Trong khi đó một bộ phận quần chúng thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, chú trọng làm kinh tế, không muốn bị ràng buộc trong tổ chức, không có động cơ phấn đấu vào Đảng. Một số đảng viên ở nông thôn chưa thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên đối với công tác vận động, giúp đỡ, rèn luyện quần chúng để tạo ngu  ồn phát triển Đảng.

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, quy hoạch và bồi dưỡng "nguồn" phát triển đảng viên, đảm bảo về số lượng, có cơ cấu hợp lý; người vào Đảng phải đảm bảo đủ điều kiện về tuổi đời, trình độ học vấn, đủ thủ tục, đúng nguyên tắc quy định về hồ sơ kết nạp Đảng. Để làm tốt công việc này các chi bộ phải giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức giúp đỡ, theo dõi, hướng dẫn đầy đủ thủ tục, không được gây phiền hà cho quần chúng khi làm thủ tục hồ sơ cho đến khi được cấp uỷ Đảng có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng.

Hai là, tổ chức tốt việc xét kết nạp đảng viên, đảm bảo nguyên tắc, đúng Điều lệ Đảng, phát huy dân chủ, coi trọng chất lượng, tránh tư tưởng xem nhẹ, giản đơn, đồng thời chấn chỉnh kịp thời tư tưởng hẹp hòi, định kiến, đặt yêu cầu quá cao đối với người xin vào Đảng. Lễ kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên cần được tổ chức trang trọng, chu đáo, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với đảng viên.

Ba là, tăng cường công tác phát triển Đảng, hướng trọng tâm vào thế hệ trẻ, nông dân, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, con em các gia đình có công với cách mạng; chú trọng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đoàn thể ở các thôn, tổ dân phố. Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đối với các chi bộ ở xã và thị trấn; khắc phục dứt điểm tình trạng chi bộ thôn, tổ dân phố nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp với các tổ chức đoàn thể chủ động rà soát, nắm bắt số lượng đoàn viên, thanh niên đang sinh sống, làm việc và tham gia sinh hoạt Đoàn trên địa bàn. Từ đó, nhằm phát hiện những đoàn viên, thanh niên ưu tú đủ điều kiện, có lý tưởng, nguyện vọng để bồi dưỡng, tạo nguồn, giúp đỡ và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Bốn là, hằng năm Huyện ủy sẽ giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho các TCCSĐ trực thuộc. Các chi, đảng bộ cơ sở phải tổ chức tốt việc phân công cấp uỷ viên, đảng viên phụ trách công tác phát triển đảng viên; các tổ chức Đảng ở thôn, tổ dân phố cần phân công đảng viên chính thức theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên và giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

Năm là, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú, thực sự có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định, nhất là những quần chúng có thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động của các đoàn thể, quần chúng ở cơ sở, để tạo nguồn phát triển Đảng viên.

Với các nhiệm vụ như trên, phấn đấu trong thời gian tới công tác kết nạp đảng viên trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 

Văn Bình Trọng

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Ngày đăng: 25/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*