Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Huyện phấn đấu đến năm 2025, thực hiện tinh giản biên chế sự nghiệp tiếp 10% biên chế sự nghiệp được giao năm 2015 và phấn đấu đến năm 2030 giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp so với năm 2025.

Huyện Yên Lạc hiện có 17 đơn vị hành chính, trong đó có 16 xã và 01 thị trấn với 154 thôn, tổ dân phố. Đảng bộ huyện có 59 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 7.000 đảng viên. Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, huyện Yên Lạc đã cụ thể hóa thành Đề án số 01/HU, ban hành nhiều kế hoạch và văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Huyện tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích ý nghĩa của việc triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW của Trung ương, qua đó tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được huyện đưa vào chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát hàng năm, đồng thời chú trọng kiểm tra việc giữ gìn đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm… Qua các cuộc kiểm tra chuyên đề của Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy tại 3 đơn vị Bình Định, Yên Phương, Tam Hồng và 48 cuộc thanh tra, kiểm tra do UBND huyện tiến hành, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Với 13 nhiệm vụ được BTV Tỉnh ủy giao trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2021, huyện Yên Lạc đã thực hiện hoàn thành 11 nhiệm vụ, đạt 84,6% kế hoạch. Trong đó, nhiều nhiệm vụ được huyện hoàn thành ngay từ những năm đầu thực hiện như: sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan, tổ chức; tổ chức quy mô thôn, tổ dân phố theo quy định của Trung ương và phù hợp với thực tiễn của địa phương; chuyển nhiệm vụ y tế học đường ở các trường tiểu học, trung học cơ sở về trạm y tế xã, thị trấn đảm nhiệm.

 

 

Số biên chế của huyện từ khi thực hiện Nghị quyết đến nay đã thực hiện tinh giản được 319 người, đạt gần 164%, trong đó, các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện giảm 07 người so với biên chế được giao năm 2015; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyên giảm 17 người; các đơn vị sự nghiệp khác giảm 07 người; viên chức sự nghiệp giáo dục giảm 202 người; cán bộ công chức cấp xã giảm được 83 người… Huyện có 01 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ 100% kinh phí hoạt động thường xuyên là Ban Quản lý Dự án xây dựng và Phát triển CCN huyện. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huyện đã ban hành các quy chế, quy định làm việc khoa học, đồng thời chú trọng làm tốt công tác quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đảm bảo phù hợp và tạo cơ hội cho cán bộ rèn luyện, nâng cao đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ.

Có thể nói, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, song huyện xác định được những nguyên nhân và rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. Hiện nay, cùng với quá trình triển khai Đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng đổi mới cơ chế xác định và giao biên chế, huyện Yên Lạc sẽ thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch. Huyện phấn đấu đến năm 2025, thực hiện tinh giản biên chế sự nghiệp tiếp 10% biên chế sự nghiệp được giao năm 2015 và phấn đấu đến năm 2030 giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp so với năm 2025.

Với tình hình thực tế của địa phương và số chỉ tiêu biên chế công chức hiện đang thấp hơn so với các huyện, thành phố trong tỉnh, huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh được điều chỉnh số lượng giao chỉ tiêu biên chế công chức cho phù hợp với các huyện, thành phố khác trong tỉnh. Huyện cũng đề nghị không tiếp tục thực hiện việc thí điểm nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện với huyện Yên Lạc do những khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo người đứng đầu hai cơ quan.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 23/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*