Tin kinh tế

Triển khai quy hoạch vùng huyện Yên Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Xét trên các điều kiện về hiện trạng tự nhiên, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và động lực, vai trò phát triển vùng huyện Yên Lạc đối với tỉnh; đồng thời xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu đến năm 2050, đặc biệt là để kiểm soát được hạ tầng, môi trường, cảnh quan đô thị, xác định vùng động lực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Lạc trong giai đoạn này là cần thiết.

Trong những năm qua, huyện Yên Lạc được UBND tỉnh triển khai rất nhiều các đồ án quy hoạch khác nhau như: Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc; Quy hoạch vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc; Quy hoạch phân khu B1, B2, B3, B4; Quy hoạch sử dụng đất và các đồ án quy hoạch khác. Tuy nhiên, các đồ án trên lập vào các thời điểm khác nhau, thiếu sự liên kết và cơ chế thống nhất về quản lý. Xét trên các điều kiện về hiện trạng tự nhiên, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và động lực, vai trò phát triển vùng huyện Yên Lạc đối với tỉnh; đồng thời xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu đến năm 2050, đặc biệt là để kiểm soát được hạ tầng, môi trường, cảnh quan đô thị, xác định vùng động lực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Lạc trong giai đoạn này là cần thiết. Chính vì vậy, việc làm tốt Đồ án quy hoạch vùng sẽ là điều kiện, là cơ sở để huyện xây dựng vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội phía Nam; vùng kinh tế tổng hợp Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Nông nghiệp - Dịch vụ du lịch, qua đó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

Phạm vi lập quy hoạch lần này sẽ được huyện thực hiện trên quy mô toàn diện tích tự nhiên với 17 đơn vị hành chính. Phương án được đưa ra là tổ chức 04 vùng không gian chính, gồm: Không gian phát triển đô thị, dịch vụ gồm các đô thị loại V là thị trấn Yên Lạc, Tam Hồng, Trung Nguyên, Đồng Văn, Tề Lỗ, Nguyệt Đức và dự kiến xã Liên Châu, Yên Đồng, Bình Định, Đồng Cương; Không gian bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử; Không gian phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (làng nghề); Không gian phát triển nông nghiệp chất lượng cao.

Tại hội nghị lần 2 với sự tham gia của các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc lập quy hoạch, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn về nội dung trọng tâm cho ý kiến vào phương án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thái Dương đã chỉ đạo tiếp tục yêu cầu hoàn thiện đồ án quy hoạch xây dựng vùng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, cần lấy mục tiêu phát triển vùng huyện đến năm 2030 để xét theo cơ cấu kinh tế: công nghiệp, xây dựng - dịch vụ - nông, lâm nghiệp, thủy sản; trong hoàn thiện Đề án cần lưu ý đánh giá kỹ hiện trạng sử dụng đất, tính toán cụ thể quy mô dân số trên cơ sở xác định các dự án phát triển đô thị, quy hoạch vùng và đánh giá nguồn lực con người, nguồn lực đất đai; cần làm rõ mối liên hệ vùng của đồ án và định hướng phát triển không gian, đặc biệt khi khoanh vùng quy hoạch du lịch tâm linh kết hợp với sinh thái phải lấy Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu, Chùa Biện Sơn, Đền Gia Loan, Đền Thính làm trung tâm. Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thái Dương giao phòng Kinh tế và hạ tầng, các đơn vị tư vấn phải nhanh chóng hoàn thiện các bản vẽ liên quan, rà soát các danh mục, tài liệu thuyết minh kèm theo các đánh giá cụ thể, chi tiết; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cung cấp đầy đủ các thông tin, chương trình, dự án để đưa vào quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Lạc.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 13/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*