Tin Văn Hóa xã hội

Huyện Yên Lạc tăng cường ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử

Xác định việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, từng bước xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ nhân dân trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Lạc đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trong đó lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Đến nay UBND huyện và các xã, thị trấn đã tham gia thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các TTHC qua phần mềm một cửa điện tử. Từ tháng 8/2020 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận 1.407 hồ sơ, trong đó trả trước và đúng hạn là 1.045 hồ sơ (đạt 75,8%); bộ phận một cửa UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận 6.673 hồ sơ, đã trả 6.554 kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân, trả trước và đúng hạn là 5.686 hồ sơ (đạt 86,8%).

 

 

 Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện Yên Lạc

 

Cùng với việc áp dụng phần mềm một cửa trong giải quyết TTHC, huyện Yên Lạc đã triển khai có hiệu quả phầm mềm quản lý văn bản trong giải quyết các công việc trong cơ quan hành chính nhà nước. Từ tháng 8/2020 đến nay, UBND huyện đã tiếp nhận tổng cộng 6.324 văn bản đến, trong đó đã xử lý chuyển trên phần mềm 5.789 văn bản, chiếm tỷ lệ 91,5%; các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận tổng cộng 24.679 văn bản đến, đã xử lý chuyển trên phần mềm 17.481 văn bản, chiếm tỷ lệ 70,8%. UBND 17 xã, thị trấn tiếp nhận 24.707 văn bản đến, đã xử lý chuyển trên phần mềm 16.569 văn bản chiếm tỷ lệ 67,1%. Trong số 6.007 văn bản đi do UBND huyện phát hành, đã có 5.786 văn bản ký số, chiếm tỷ lệ 96,3%. Các cơ quan, đơn vị đã phát hành 1.192 văn bản đi, đã ký số 434 văn bản. UBND 17 xã, thị trấn phát hành 3.506 văn bản đi, trong đó ký số 1.301 văn bản, chiếm tỷ lệ 37,1%.

UBND huyện Yên Lạc phấn đấu duy trì kết quả giải quyết TTHC trả trước và đúng hạn đạt 90% trở lên, đồng thời thực hiện quyết liệt việc ký số văn bản đi trên phần mềm quản lý văn bản để từng bước hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước

 

Thu Huyền

 

Ngày đăng: 30/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*