Thời sự tổng hợp

Yên Lạc tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Dự Tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương tổ chức tại điểm cầu huyện Yên Lạc có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thị Huấn - Phó Bí thư TT Huyện ủy; Hoàng Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND - UBND - UB MTTQ huyện, Ủy viên BTV Huyện uỷ; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và đảng viên các Ban xây dựng Đảng.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Các văn kiện của Đại hội là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân; tổng kết sâu sắc lý luận, thực tiễn qua 35 năm đổi mới, xác định các mục tiêu chiến lược lớn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, có giá trị định hướng và chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là công việc thường xuyên, được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm được và thực hiện nghị quyết, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động. Các báo cáo viên tập trung làm rõ những quan điểm cốt lõi, những chủ trương mới trong văn kiện Đại hội; các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu; các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy lý luận của Đảng. Các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung nghị quyết thành luật pháp, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong cuộc sống. Các cấp ủy, tổ chức đảng ngay sau hội nghị xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án khả thi, sát với thực tế địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; phát huy sức mạnh của hệ thống Tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên…

Hội nghị quán triệt Nghị quyết sẽ triển khai trong 2 ngày 27, 28/3/ 2021, hội nghị sẽ nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt các báo cáo chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, về an ninh quốc gia.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Yên Lạc

 

 

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Anh Đào

 

 

Ngày đăng: 28/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*