Tổng Điều tra Kinh tế năm 2021

UBND huyện chỉ đạo các tổ chức, cá nhân hợp tác cung cấp thông tin Thống kê phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Để thực hiện tốt công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Lạc, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng và các đơn vị có hoạt động kinh tế đăng ký hoặc đóng trên địa bàn huyện Yên Lạc thực hiện các nội dung sau:

1. Kê khai thông tin phục vụ Tổng điều tra kinh tế:

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội có trách nhiệm thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác phiếu điều tra thống kê trên trang Web: https://hcsn2021.gso.gov.vn

(Tài khoản và mật khẩu sẽ được BCĐ Tổng điều tra huyện cung cấp cho từng đơn vị, thời gian kê khai trước ngày 05/4/2021)

- Doanh nghiệp, Chi nhánh doanh nghiệp, Hợp tác xã, Quỹ tín dụng và các đơn vị có hoạt động kinh tế có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin theo yêu cầu của phiếu điều tra thống kê trên trang Web: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

(Tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập là mã số thuế của đơn vị)

Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 26/4/2021.

2. UBND huyện giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện:

- Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế 2021 huyện Yên Lạc, Chi cục Thống kê huyện tổ chức triển khai cuộc điều tra đúng kế hoạch, theo dõi tiến độ, đôn đốc, tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Tường (thành viên BCĐ) thông tin cho doanh nghiệp và đôn đốc thực hiện.

- UBND xã, thị trấn triển khai, đôn đốc các tổ chức, các nhân trên địa bàn mình thực hiện.

Trường hợp các tổ chức vi phạm về các quy định trong các hoạt động điều tra thống kê như: trì hoãn, không hợp tác việc thực hiện yêu cầu điều tra; ghi không đúng, không đủ, không trung thực, sai sự thật các thông tin; không gửi báo cáo kết quả điều tra... sẽ bị xử lý vi phạt theo quy định của pháp luật.

Thông tin Thống kê là cơ sở để đánh giá thực trạng phát triển kinh tế của từng địa phương cũng như cả nước, là căn cứ để hoạch định các chính sách của nhà nước, vì vậy UBND huyện Yên Lạc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng và các đơn vị có hoạt động kinh tế thực hiện đúng theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Chi cục Thống kê huyện Yên Lạc theo số điện thoại: 0211.3836.462 hoặc Thống kê các xã, thị trấn.

Ban Biên tập

 

Ngày đăng: 18/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*