Hệ thống chính trị

Trung tâm Chính trị

Giưới thiệu

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. GiÁM ĐỐC

 

   

Ông: KIỀU NHƯ KHẮC

Chức danh: TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo HU,

Giám đốc Trung tâm Chính trị 

Số điện thoại:  

Email: 
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

 

   

Ông: KIM NGỌC LÂM

Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị

Số điện thoại:  

Email: 
Lĩnh vực phụ trách

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

... đang cập nhật

Ngày đăng: 12/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục