Tổng Điều tra Kinh tế năm 2021

Mẫu tài liệu tuyên truyền

Mẫu logo, khẩu hiệu sử dụng trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021

1.     Mẫu Logo:

logo Tổng điều tra

2.     Mẫu khẩu hiệu:

mẫu khẩu hiệu

 

Mẫu thẻ điều tra viên

 

 

Ngày đăng: 04/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*