Tổng Điều tra Kinh tế năm 2021

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay hướng dẫn thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

1. Giải thích nhập phiếu Doanh nghiệp xem tại đây

2. Quy trình điều tra Doanh nghiệp xem tại đây

3. Giải thích nhập phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội xem tại đây

4. Quy trình lập bảng kê Sự nghiệp, Hiệp hội xem tại đây

5. Giải thích nhập phiếu Cá thể xem tại đây

6. Quy trình điều tra Cá thể xem tại đây

7. Giải thích nhập phiếu Tôn giáo xem tại đây

8. Quy trình chọn mẫu Doanh nghiệp, Cá thể xem tại đây

 
Ban Chỉ đạo

 

Ngày đăng: 04/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*