Tổng Điều tra Kinh tế năm 2021

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Yên Lạc

Ngày đăng: 04/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*