Xây dựng nông thôn mới

Xã Trung Kiên đạt 3/5 tiêu chí của xã NTM nâng cao

Xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, xã Trung Kiên đã đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời tranh thủ mọi nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước gắn với phát huy tiềm năng của địa phương trong khai thác nguồn vốn để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM.

Trong phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xã đã huy động được nguồn vốn gần 3,8 tỷ đồng để đầu tư cho xây dựng giao thông nông thôn; nâng cấp các hạng mục công trình trường học và cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hoá thôn. Năm 2020, xã có 35 nhà ở được xây mới, 10 nhà ở được chỉnh trang, nâng số nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng lên 96%. Nâng cao thu nhập cho người dân và tổ chức sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, xã Trung Kiên đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và tái cơ cấu kinh tế nông thôn, nhờ vậy, xã đã hình thành được một số vùng chuyên canh trồng cây ăn quả tập trung và trang trại chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều của xã giảm còn 1%; bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 50,2 triệu đồng/năm, tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2019. Năm 2020, xã mở được 32 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 2.000 lượt người tham dự, đảm bảo 92% lao động có việc làm thường xuyên.

Trong năm 2020, xã Trung Kiên có 6.329 người tham gia mua BHYT tự nguyện, nâng số người dân tham gia các hình thức BHYT đạt hơn 86%. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí gia đình văn hoá, làng xã văn hoá gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xã đã thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và ATTP. Toàn xã có 100% số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, có trên 80% số hộ dân được sử dụng nước lọc hợp vệ sinh, có 86% hộ dân sử dụng nước máy hợp vệ sinh theo quy chuẩn, có 96% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Trên địa bàn xã có 68 cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thuỷ sản đều đảm bảo quy định về môi trường và ATTP.

 

 

 

Qua thống kê, trong năm 2020, xã đã huy động hơn 5,6 tỷ đồng cho xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Đối chiếu với các tiêu chí đạt chuẩn theo Quyết định số 08 ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh, xã Trung Kiên đã đạt 3/5 tiêu chí và đạt 24/29 nội dung của xã đạt chuẩn NTM nâng cao; chỉ đạo thôn Trung Giang thực hiện đạt 7/9 tiêu chí và đạt 17/21 nội dung của thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

 Trần Biển

 

Ngày đăng: 04/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*