Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc thực hiện hoàn thành 11/13 nhiệm vụ của Đề án 01

Theo báo cáo tổng kết thực hiện Đề án số 01 của BTV Huyện ủy, đến năm 2021, toàn huyện đã hoàn thành 11/13 nhiệm vụ của Đề án 01, đạt 84,6%.

Thực hiện các Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII, cuối năm 2016, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021. Để triển khai Đề án này, Huyện ủy Yên Lạc đã ban hành Kế hoạch số 33, 37 về thực hiện Đề án 01 – ĐA/TU; Kế hoạch số 63, 73 về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 02 – NQ/HU về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 – 2021 và những năm tiếp theo. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 35.1 – KH/HU ngày 24/3/2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 02 – NQ/HU của BTV Huyện ủy Yên Lạc. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các quy định của tỉnh, của huyện về công tác này.

Đến nay, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Đề án, Yên Lạc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo báo cáo tổng kết thực hiện Đề án số 01 của BTV Huyện ủy, đến năm 2021, toàn huyện đã hoàn thành 11/13 nhiệm vụ của Đề án 01, đạt 84,6%. Huyện còn 02 nhiệm vụ chưa hoàn thành, trong đó, nhiệm vụ chuyển phòng khám chữa bệnh ban đầu của Trạm y tế thị trấn Yên Lạc về Trung tâm Y tế huyện đảm nhiệm, BTV Tỉnh ủy đã có kết luận số 130 – KL/TU ngày 10/05/2019 tạm dừng, chưa thực hiện nhiệm vụ này. Hiện nay, huyện Yên Lạc đang tiếp tục nghiên cứu thực hiện 01 nhiệm vụ là hoàn thành xây dựng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện là một tổ chức chính trị - xã hội thống nhất.

 

 

Hiện nay, thực hiện Kết luận số 05-KL/TU, ngày 03.12.2020 của BTV Tỉnh ủy về việc dừng thí điểm sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện, BTV Huyện ủy đã quyết định thành lập Trung tâm Chính trị huyện trong tháng 12/2020. Tháng 01/2021, Trung tâm Chính trị huyện đã đi vào hoạt động. Các nhiệm vụ về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã hoàn thành mục tiêu Đề án 01 đề ra.

UBND huyện đã ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc quản lý một số hội đặc thù cấp huyện: Hội Chữ thập đỏ quản lý Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi; Phòng Nội vụ quảng lý Hội cựu thanh niên xung phong; Phòng GD-ĐT quản lý Hội Khuyến học; Phòng Lao động – TBXH quản lý Hội Người mù; Văn phòng HĐND&UBND huyện quản lý Hội Đông y. Đồng thời, kể từ năm 2018, ngoài Hội Chữ thập đỏ được phân bổ biên chế và cấp kinh phí hoạt động, các tổ chức hội còn lại không được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước và hoạt động theo đúng nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

Về chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố, đến nay, huyện Yên Lạc đã giảm được 08 thôn, tổ dân phố xuống còn 154 thôn, tổ dân phố đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra UBND tỉnh.

Về việc tinh giản biên chế, BTV Huyện ủy đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế khối Đảng, đoàn thể; UBND huyện xây dựng Đề án tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước, thực hiện theo lộ trình đến năm 2021 toàn huyện tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế được giao năm 2015. Theo Đề án 01, số biên chế phải giảm trong toàn huyện đến năm 2021 là 193 biên chế, kết quả toàn huyện đã tinh giản được 293 biên chế đạt 151,8% kế hoạch. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể đã giảm được 07 biên chế; khối chính quyền giảm đước 286 biên chế.

Huyện cũng giảm được 938/929 người hoạt động không chuyên trách, đạt 101,1% kế hoạch; giảm được 154 phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố. Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị -xã hội đã hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức để làm căn cứ xác định biên chế và tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, mức thu nhập bình quân của người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thị trấn đã đạt 1,8 triệu đồng/người/tháng; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đạt 1,36 triệu đồng/người/tháng. Chi phí ngân sách cho người hoạt động không chuyên trách so với trước đây, huyện đã tiết kiệm gần 580 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, việc nhất thể hóa chức danh được huyện thực hiện trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ nét, nhận được sự đồng thuận trong cơ quan chính quyền và người dân, nhờ đó đã tiết kiệm chỉ tiêu biên chế, tạo ra một bộ máy bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối tổ chức, chức danh lãnh đạo quản lý, biên chế. Đồng thời đã tránh sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Những kết quả đạt được trong triển khai Đề án 01 là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Yên Lạc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Đồng thời, để tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của Đề án 01, huyện sẽ tiếp tục thực hiện giảm số người hoạt động không chuyên trách để mỗi thôn, tổ dân phố không quá 03 người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Đề án số 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết và Đề án này.

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 03/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*