Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc ban hành hơn 11.900 văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực

Trong năm 2020, UBND huyện Yên Lạc đã tiếp nhận và xử lý trên 6.800 văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đồng thời cũng ban hành trên 11.900 văn bản các loại chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Nhằm cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh và của huyện, trong năm 2020, UBND huyện Yên Lạc đã tiếp nhận và xử lý trên 6.800 văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đồng thời cũng ban hành trên 11.900 văn bản các loại chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Trong năm, huyện cũng đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thanh quyết toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

 

 

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, huyện đã kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, không có ca bệnh xác định, không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế mặc dù chỉ đạt 96,4% kế hoạch, song huyện vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản xuất Nông - Lâm - Thuỷ sản của huyện tăng 2,5%, Công nghiệp – TTCN – XDCB tăng 6,3%.

Với nhiều văn bản chỉ đạo xuống cấp xã, kết hợp với huy động các nguồn vốn và tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, trong năm 2020, huyện đã tập trung chỉ đạo xã Liên Châu đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 17 thôn dân cư thực hiện đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Các xã đều giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Có thể nói, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện xuống cấp xã, thị trấn đã đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kịp thời giúp các địa phương điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 12/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*