Thời sự tổng hợp

Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện năm 2020

Ngày 05/01/2021, Huyện ủy Yên Lạc tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thị Huấn - Phó Bí thư TT Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thông – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Kiểm điểm, phê bình, tự phê bình và đánh giá, xếp loại hàng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình; từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Trong kiểm điểm phải nghiêm túc đánh giá đúng sự thật, chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc và tổ chức đảng khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải tạo ra sự đoàn kết, thống nhất và chuyển biến thực sự về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy và tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố niềm tin cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Theo hướng dẫn số 17-HD/TU ngày 08/11/2019 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; nội dung kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ huyện gồm: Quán triệt tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của cấp trên; Kết quả thực hiện các chương trình công tác, chỉ tiêu nhiệm vụ các nội dung cam kết với Thường trực Tỉnh ủy năm 2020; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ và các quy định, quy chế làm việc, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng; Kết quả khắc phục những hạn chế khuyết điểm. Đối với từng đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện sẽ thông qua báo cáo kiểm điểm cá nhân, trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương và các cấp ủy đảng cấp trên; việc thực hiện các cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm, kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được các cấp có thẩm quyền kết luận, chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

 

 

Báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ huyện năm 2020 đã đánh giá toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTV, BCH Đảng bộ huyện Yên Lạc trong các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, QP-AN; hoạt động UB MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại, yếu kém trong năm 2020 và xây dựng các giải pháp khắc phục các hạn chế thiếu sót.

Năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện thực hiện đạt hơn 10.266 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 193% so với dự toán cả năm. Tổng chi ngân sách thực hiện đạt 10.266 tỷ đồng, đạt 193% dự toán cả năm. Các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội được duy trì nâng cao; AN-QP được giữ vững; công tác y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đúng mức; công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 được triển khai quyết liệt, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng tiến độ, dân chủ, chất lượng theo đúng quy định Điều lệ Đảng…

 

 

Để có thời gian thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân xác định rõ trách nhiệm theo lĩnh vực đối với từng đồng chí trong BCH Đảng bộ. Thường trực Huyện ủy đã tiến hành chia tổ kiểm điểm và phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy chủ trì kiểm điểm các tổ và báo cáo kết quả kiểm điểm với BCH Đảng bộ huyện. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ từng đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện Yên Lạc đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình về những ưu điểm, hạn chế. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Anh Đào

 

Ngày đăng: 05/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*