Tin kinh tế

Thị trấn Yên Lạc thu ngân sách nhà nước đạt 324% dự toán

Năm 2021, thị trấn Yên Lạc đề ra mục tiêu đạt tổng thu ngân sách 13,2 tỷ đồng, chi ngân sách đảm bảo kế hoạch được phê duyệt.

Quyết liệt để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách được giao, thị trấn Yên Lạc đã đẩy nhanh tiến độ thu nộp các khoane thuế, phí, lệ phí và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, đồng thời tăng cường các biện pháp để sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. Năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị trấn Yên Lạc đạt 39,9 tỷ đồng, đạt 324% dự toán được giao. Nhiều khoản thu đạt cao so với dự toán như: Lệ phí chứng thực, hộ tịch, hộ khẩu, môn bài đạt 314% dự toán; thu từ quỹ đất công ích và đất công đạt 269% dự toán; thu thuế GTGT đạt 311% dự toán; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 118% so với dự toán. Trong thực hiện thu bổ sung ngân sách cấp trên, thị trấn cũng đạt 20,9 tỷ đồng, đạt 297% so với dự toán, trong đó, thu bổ sung có mục tiêu đạt 15,3 tỷ đồng, đạt 4.730% so với dự toán.

Thu ngân sách nhà nước đạt cao, song chi ngân sách của thị trấn cũng đạt 26,1 tỷ đồng, đạt 213% dự toán được giao. Trong đó, Thị trấn đã dành trên 19,3 tỷ đồng chi cho đầu tư xây dựng cơ bản, chi từ nguồn dự phòng ngân sách 85 triệu đồng cho nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh.

Năm 2021, thị trấn Yên Lạc đề ra mục tiêu đạt tổng thu ngân sách 13,2 tỷ đồng, chi ngân sách đảm bảo kế hoạch được phê duyệt. Để đạt mục tiêu đề ra, Thị trấn sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về Luật quản lý thuế, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật thuế, phí, lệ phí để mọi tổ chức và cá nhân chấp hành thu nộp vào ngân sách nhà nước đầy đủ, kịp thời. Thị trấn cũng tích cực đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB các dự án thu hồi đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng diện tích đất thu hồi để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tăng thu ngân sách nhà nước. Trong chi ngân sách, thị trấn Yên Lạc sẽ ưu tiên cho các dự án, công trình cấp thiết và khả thi, thực hiện giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết và mua sắm trang thiết bị đắt tiền.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 24/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*