Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc tăng cường công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chỉ thị của Bộ Chính trị

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, trong năm 2020, huyện Yên Lạc đã tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền trong công tác bảo vệ người tố cáo; tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bao che người bị tố cáo; đồng thời triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

Trong năm 2020, huyện đã tổ chức được 04 lớp tập huấn tại các xã Đồng Văn, Bình Định, Trung Kiên, Liên Châu với hơn 500 lượt người tham dự để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có các Luật về Khiếu nại, Tố cáo, Phòng chống tham nhũng năm 2018 và văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng. Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện đã thực hiện phát thanh 48 chuyên mục có nội dung phổ biến pháp luật. Ban Tuyên giáo và các cơ quan, đơn vị trong huyện đã tích cực thực hiện tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các Bản tin Thông tin - KTXH, các buổi sinh hoạt chi bộ và các buổi họp cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy, vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhận thức của người đứng đầu các cấp uỷ đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ công chức, đảng viên về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được nâng cao, tạo sự chuyển biến và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phát hiện xử lý tham nhũng.

 

 

 

Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đấu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong công tác bảo vệ người tố cáo, Huyện uỷ đã chỉ đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về bảo vệ người tố cáo; thực hiện tốt nội quy tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Huyện yêu cầu người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các địa phương chủ động tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, sự đoàn kết thống nhất và đảm bảo dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trong năm 2020, Huyện uỷ đã chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và cơ sở tổ chức được nhiều cuộc kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, phòng ngừa những khuyết điểm sai phạm và sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Huyện đã tổ chức được 02 cuộc thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện cũng thực hiện được 05 cuộc giám sát trong năm 2020 tập trung vào công tác quản lý và thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng; quản lý và sử dụng ngân sách của các cơ quan đơn vị; thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Qua các cuộc thanh tra, giám sát, huyện không có tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, lãng phí và cũng không phát hiện có hành vi trả thù, trù dập người phát hiện, tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bao che người bị tố cáo.

 

 

Bên cạnh đó, MTTQ từ huyện đến cơ sở trong huyện đã nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Cùng với tăng cường hướng dẫn hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong việc phòng ngừa và phát hiện những hành vi tham nhũng, lãng phí, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, MTTQ huyện đã lựa chọn nhiều vấn đề được đoàn viên, hội viên, nhân dân và xã hội quan tâm để giám sát như: môi trường, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, các khoản đóng góp xây dựng NTM và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Trong năm 2020, MTTQ huyện đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tổ chức được 10 cuộc tiếp xúc cử tri với gần 2.000 cử tri tham dự, đã tiếp thu 120 lượt ý kiến, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị đều không có nội dung liên quan đến công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kết quả trong năm 2020, huyện không có đơn thưc tố cáo, phản ảnh, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có người yêu cầu được bảo vệ và cũng không có người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền bị xử lý do buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người tố cáo, phản ánh, tố giác bị trả thù, trù dập.

Hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tuy mới chỉ tập trung vào đối tượng cán bộ, đảng viên và hiệu quả trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị chưa cao, song huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị này gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong công tác phổ biến, quán triệt sâu rộng các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ người tố cáo trong các tầng lớp nhân dân./.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 02/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*