Đưa NQ của Đảng vào CS

Thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1949 -15/10/2019) là dịp để chúng ta quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng những quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của huyện tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng phát triển toàn diện và bền vững./.

Cách đây 90 năm, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo "Dân vận" đăng trên báo Sự thật số 120 đề cập đến những vấn đề căn bản về dân vận và công tác dân vận, trở thành kim chỉ nam trong đường lối lãnh đạo của Đảng, hoạt động của chính quyền, các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Xuất phát từ thực tế lịch sử có ý nghĩa chính trị to lớn đó, năm 1999, kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết bài báo "Dân vận", Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là "Ngày Dân vận của cả nước". Năm 2000 Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10 là "Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng". Từ đó ngày 15/10 hằng năm đã đi vào đời sống chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; động viên, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng và cả hệ thống chính trị thực hiện tốt chủ trương của Đảng và lời dạy của Bác Hồ đối với công tác dân vận.

Từ thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rút ra bài học sâu sắc “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân”. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân, phương pháp công tác dân vận phải hết sức linh hoạt, phải xuất phát phải từ cái tâm, đạo đức và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân. Dân vận không thể chỉ dùng báo chương sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà Bác đã “công thức hóa” người làm công tác dân vận bằng 12 chữ đó là “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, chứ không phải chỉ ngồi nói suông, viết mệnh lệnh; với phương châm "Đảng nói dân tin, chính quyền làm dân theo, Mặt trận, đoàn thể vận động dân đồng tình, hưởng ứng". Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gần gũi, quan tâm và phải là người “đầy tớ thật trung thành” của nhân dân; tăng cường đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế- xã hội.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội của huyện hàng năm đều đạt kế hoạch đề ra: Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá; văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội được quan tâm; nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, hoạt động của hệ thống chính trị đồng bộ, hiệu quả.

Từ thực tiễn công tác dân vận của Đảng, bước đầu có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận ở huyện Yên Lạc đó là:

Thứ nhất, Công tác dân vận phải luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện.

Thứ hai, Công tác dân vận phải gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Thứ ba, Thường xuyên quan tâm đến công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, gắn với thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Thứ tư, Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ dân vận. Cán bộ dân vận phải nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tranh thủ vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện tốt công tác dân vận.

Thứ năm, Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Cấp uỷ thường xuyên, kịp thời lãnh đạo chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giải quyết những kiến nghị, đề nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ dân vận huyện Yên Lạc cần chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị, về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng về công tác dân vận, gắn với công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của huyện.

Hai là, Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội gắn với thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư “Về giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Ba là, Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015, của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

Bốn là, Thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Về công tác tôn giáo trong tình hình mới”. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các hành vi lợi dụng các vấn đề tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và ngăn ngừa các đạo lạ trên địa bàn huyện. 

Năm là, Quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1949 -15/10/2019) là dịp để chúng ta quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng những quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của huyện tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng phát triển toàn diện và bền vững./.

                                                                             Nguyễn Khoa Văn

                                                              UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ,

                                                                            Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

Ngày đăng: 01/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*