Tin Văn Hóa xã hội

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Yên Lạc

Những năm qua, công tác chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Yên Lạc được quan tâm, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; góp phần tiết kiệm, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.
Cán bộ, đảng viên Phòng Tài chính huyện Yên Lạc luôn có ý thức giữ gìn tài sản công, tiết kiệm vật tư, văn phòng phẩm tại cơ quan.

 

Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quy định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào nội quy, quy chế của đơn vị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện thường xuyên, liên tục.

Chú trọng việc kiểm soát chặt chẽ và tiết kiệm chi tiêu công; thực hiện tự chấm điểm và thẩm định kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm tối đa việc sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, xăng dầu, hội họp...

Nhằm giảm chi ngân sách nhà nước, huyện chủ trương đẩy mạnh việc thực hiện tự chủ tài chính đối với các cơ quan hành chính và đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Một trong những giải pháp quan trọng là nêu cao trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là sử dụng giờ làm việc, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiết kiệm tài sản công... đồng thời, phát huy quy chế kiểm tra, giám sát, phản ánh của nhân dân về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư, nhất là công tác thẩm định nguồn vốn và tổng mức đầu tư, UBND huyện chỉ thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư khi dự án có tính khả thi cao, đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Thực hiện phân cấp triệt để nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tạo chủ động trong việc phân bổ, điều hành ngân sách, tránh tình trạng thiếu hụt ngân sách hoặc khó giải ngân vốn đầu tư công.

Để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhiều phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức huyện Yên Lạc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công vụ gắn với với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được phát động.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm quy chế công khai tài chính, công khai trong phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, tài sản làm việc... các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Một trong những đơn vị điển hình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Lạc. Để tiết kiệm điện, ánh sáng tự nhiên được tận dụng triệt để, mỗi cán bộ, đảng viên khi ra khỏi phòng đều tự giác tắt hết các thiết bị điện.

Từ nhiều năm nay, 100% văn bản đi, đến của đơn vị được triển khai trên hệ thống thư điện tử; phần lớn công việc, giao dịch đều được thực hiện trên môi trường mạng, được công khai trên hệ thống phần mềm quản lý nội bộ, giúp cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ đã giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi của người dân, tiết kiệm chi phí in ấn, nhân lực gửi, nhận công văn và tạo môi trường làm việc khoa học, công khai, minh bạch.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến nay đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, nhân viên Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Lạc; mỗi năm tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho đơn vị.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã tiết kiệm chi thường xuyên được hơn 11 tỷ đồng, trong đó, cấp huyện tiết kiệm được hơn 8 tỷ đồng, cấp xã tiết kiệm được gần 3 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Trong công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước thông qua việc thẩm định, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đã giảm được gần 2 tỷ đồng; trong công tác thẩm tra quyết toán, giảm hơn 2,4 tỷ đồng sau khi quyết toán.

Theo: Kim Ngân (Báo VP)

 

Ngày đăng: 25/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*