Thời sự tổng hợp

Nhiều nội dung quan trọng được Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị thường kỳ UBND huyện tháng 9/2020

Tại hội nghị thường kỳ tháng 9 được tổ chức vào ngày 17/9/2020 vừa qua, sau khi nghe các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Phòng GD&ĐT, Ban CHQS huyện trình bày các dự thảo báo cáo, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đã kết luận nhiều nội dung quan trọng và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, yêu cầu khẩn trương tổ chức thực hiện.

 

Về thưc hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 9 tháng; nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, Chủ tịch UBND huyện thống nhất nội dung dự thảo báo cáo do phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng; Đề nghị các cơ quan chuyên môn đánh giá lại toàn bộ theo chức năng nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi lại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Phòng Tài chính – Kế hoạch bổ sung biểu một số chỉ tiêu chính kèm theo báo cáo, bổ sung đánh giá kết quả về xử lý vi phạm đất đai theo kế hoạch 1713, thực hiện chính sách đất dịch vụ. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức ra quân giải tỏa hành lang ATGT xong trước 10/10/2020; Việc triển khai thực hiện mô hình nuôi cá sông trong ao, hiện nay các xã, thị trấn chưa đăng ký, đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động trong nhân dân; Phòng Giáo dục và Đào tạo bổ sung đánh giá kết quả xây dựng nhà vệ sinh trường học; Xã Yên Đồng báo cáo rõ việc không hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao năm 2020; các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dồn thửa đổi ruộng; 02 xã Hồng Phương, Đại Tự khẩn trương hoàn thành theo kế hoạch.

Về Báo cáo các nội dung trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư công năm 2021, Chủ tịch UBND huyện cơ bản thống nhất nội dung dự thảo báo cáo do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện xây dựng; HĐND huyện đã có Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ủy quyền cho UBND huyện phê duyệt các dự án nhóm C; đối với những dự án nhóm B (Giáo dục và Đào tạo từ 45 tỷ đồng trở lên, lĩnh vực Giao thông 80 tỷ trở lên); hiện tại các dự án sử dụng nguồn vốn của huyện đảm bảo các chỉ tiêu trên, do vậy không cần trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đối với Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 19 (kỳ họp giữa năm 2020 ) HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện giải trình kiến nghị của cử tri xã Đại Tự đề nghị huyện có cơ chế hỗ trợ bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ dồn thửa đổi ruộng; tuy nhiên huyện không có thẩm quyền, không thể ban hành cơ chế hỗ trợ theo đề nghị của cử tri.

Về kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Chủ tịch UBND huyện đồng ý thực hiện khám nghĩa vụ quân sự 2 trong 1 (khám tập trung 1 lần); sau khi được cấp tỉnh đồng ý, Ban CHQS huyện tham mưu UBND huyện điều chỉnh kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Trong Kế hoạch tập huấn cán bộ DQTV năm 2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đối với cán bộ DQTV thuộc thẩm quyền của Ban CHQS huyện, không đăng ký đưa vào Chương trình công tác năm của UBND huyện.

Tại Quyết định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND huyện việc ban hành Quyết định đảm bảo đúng quy định; Bổ sung nội dung: Ngoài các quy định trên, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Với Báo cáo kết quả việc triển khai xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước khu dân cư trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Xuân Thông yêu cầu các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện hoàn thành.

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 1713/KH-UBND ngày 08/4/2020 của UBND huyện về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện; kết quả thực hiện chính sách đất dịch vụ trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn quan tâm tuyên truyền, vận động đấu giá đất trên địa bàn quản lý; cầu các xã khẩn trương triển khai thực hiện chính sách đất dịch vụ.

Đối với Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách các xã, thị trấn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã có nguồn thu đạt thấp quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu, quan tâm quyết toán các công trình hoàn thành; Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Kho bạc huyện có biện pháp xử lý đối với các xã, thị trấn làm chủ đầu tư của 18 công trình trên địa bàn.

Báo cáo kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Chủ tịch Nguyễn Xuân Thông yêu  cầu các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo giải quyết đơn, đặc biệt là các nội dung Bí thư Tỉnh ủy giao.

 

Anh Đào

 

Ngày đăng: 22/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*