Xây dựng nông thôn mới

Huyện Yên Lạc thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

Xác định công tác giảm nghèo có vai trò quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn.
Trao tiền hỗ trợ nuôi bò cho hộ nghèo tại huyện Yên LạcTrao tiền hỗ trợ nuôi bò cho hộ nghèo tại huyện Yên Lạc

Trong những năm qua, với tinh thần quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện Yên Lạc cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng và nhà nước, công tác giảm nghèo của huyện cơ bản đã đạt được mục tiêu của Chính phủ, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và huyện đã đề ra. Giai đoạn 2010-2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh còn 5,83% (năm 2015). Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo được áp dụng theo chuẩn nghèo đa chiều theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Về cơ bản qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn thay đổi nhanh chóng, kinh tế - xã hội của huyện đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra đặc biệt trong lĩnh vực giảm nghèo.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình từ 1% đến 1,5%/năm, số hộ nghèo giảm nhanh, không có trường hợp tái nghèo. Dự kiến đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện ước đạt 0,9% (vượt chỉ tiêu Đại hội). Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 96%, số lao động có việc làm mới: 3.000 lao động/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%; gắn Chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội và giải quyết việc làm với xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Kế hoạch số 1452/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Yên Lạc về việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn huyện, UBND huyện Yên Lạc thành lập Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Hàng năm, giúp UBND huyện Yên Lạc xây dựng Kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện đảm bảo công bằng, khách quan, đúng quy định; tỷ lệ giảm nghèo của từng địa phương trong huyện phản đúng thực trạng kinh tế - xã hội, phù hợp với thực tiễn.

Tổ chức hội nghị triển khai, ký cam kết giảm nghèo hàng năm đồng thời tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giảm nghèo chung toàn huyện; tổ chức kiểm tra định kỳ công tác giảm nghèo và kịp thời giải quyết các khiếu nại, thắc mắc trong quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hàng năm, huyện phát động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, tích cực huy động các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Năm 2018, huyện Yên Lạc không có hộ gia đình chính sách người có công thuộc diện hộ nghèo. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã hỗ trợ xây mới nhà ở cho 108 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ là 4.320.000.000 đồng (40.000.000 đồng/hộ). Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 198 hộ, tổng số kinh phí hỗ trợ là 3.960.000.000 đồng (20.000.000 đồng/hộ).

Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hình thành một hệ thống an sinh xã hội bao phủ toàn dân nhằm bảo đảm để người dân có việc làm, thu nhập tối thiểu; tham gia BHXH, bảo đảm hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi thu thập thấp, người khuyết tật nặng, người nghèo…); bảo đảm cho người dân tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức tối thiểu (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin), góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025 hộ nghèo còn dưới 0,8%; hộ cận nghèo còn 2%  (Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025). Mỗi năm giải quyết việc làm mới từ 2500 đến 3000 lao động. Tỷ lệ lao động có việc làm thương xuyên đạt trên 96%.Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 82%.

 

Nguồn: Giáo dục và Thời Đại

 

Ngày đăng: 18/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*