Tin An ninh quốc phong

Yên Lạc xây dựng mô hình “5 tự quản” về ANTT

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được các cấp uỷ Đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Yên Lạc triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Hoạt động của các Tổ Liên gia tự quản trên địa bàn cũng thu được nhiều kết quả quan trọng. Các mô hình tự phòng, tự quản đã được chú trọng xây dựng, nhân rộng và thường xuyên được củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả.

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được các cấp uỷ Đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Yên Lạc triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Hoạt động của các Tổ Liên gia tự quản trên địa bàn cũng thu được nhiều kết quả quan trọng. Các mô hình tự phòng, tự quản đã được chú trọng xây dựng, nhân rộng và thường xuyên được củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả. Các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân cơ bản được tập trung giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để kéo dài, phức tạp, không để các phần tử xấu, đối tượng cơ hội lợi dụng lôi kéo, chống đối; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và cháy, nổ được kiềm chế. An ninh, trật tự ổn định đã tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, đồng thời cũng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện.

 

Để tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; đồng thời tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã thị trấn xây dựng mô hình “5 tự quản” về ANTT. Theo đó, huyện sẽ tập trung xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Toàn huyện tập trung xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; bảo vệ môi trường; phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn ở cơ sở... Hằng năm, huyện và các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các chương trình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh, trật tự gắn với tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8), “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư” (18/11).

 

 

Bên cạnh đó, cùng với xây dựng, củng cố phong trào ở các khu vực đặc thù, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, huyện cũng coi trọng xây dựng phong trào đến từng khu dân cư, hộ gia đình theo phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự phát hiện tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội”

Trong thời gian tới, huyện cũng tập trung nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; gắn kết nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các kế hoạch, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình từ thiện giúp đỡ người nghèo... đem lại hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội cho nhân dân.

Ban Chỉ đạo huyện đề nghị Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo xây dựng mô hình về an ninh, trật tự trên địa bàn theo 5 nội dung: Tự quản về phòng, chống tội phạm; Tự quản về phòng, chống tệ nạn xã hội; Tự quản về bảo vệ tài sản; phòng, chống cháy, nổ; Tự quản về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; Tự quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Theo kế hoạch, huyện sẽ xây dựng mô hình điểm “5 tự quản ” tại hai xã: Tề Lỗ và Yên Đồng.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 18/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*