Xây dựng nông thôn mới

Xã Yên Đồng xây dựng xã NTM nâng cao

Hiện nay, xã Yên Đồng đã đạt 2/5 tiêu chí, đạt 19/29 chỉ tiêu và đang tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thực hiện thu gom rác thải và xử lý đúng theo quy định để phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào tháng 11/2020.

 

Xây dựng Nông thôn mới nâng cao, xã Yên Đồng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt xã NTM nâng cao vào tháng 11/2020. Hiện nay, xã đang tập trung thực hiện đạt 03 tiêu chí, gồm: tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội; tiêu chí vệ sinh, môi trường và tiêu chí hệ thống chính trị, hành chính công. Trong thực hiện tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội, xã đang lập hồ sơ quy hoạch chi tiết để thực hiện thu hồi và giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng mới Nhà lớp học 8 phòng trường Mầm non xã, đồng thời chỉnh trang lại khuôn viên nhà văn hoá thôn Gia và thôn Đông Mẫu. Xã đã xây dựng xong 1,8 km rãnh thoát nước thải. Thực hiện tiêu chí hành chính công, trong thời gian vừa qua, xã đã tiếp nhận, giải quyết đúng hạn và trước hạn 784/801 hồ sơ, đạt 97,9%. Hiện nay, xã Yên Đồng đã đạt 2/5 tiêu chí, đạt 19/29 chỉ tiêu và đang tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thực hiện thu gom rác thải và xử lý đúng theo quy định để phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào tháng 11/2020.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 17/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*