Đưa NQ của Đảng vào CS

Giải pháp quan trọng để tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh

Xác định công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, những năm qua, huyện Yên Lạc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng từ huyện tới cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
Cán bộ, đảng viên xã Trung Nguyên thường xuyên nghiên cứu, học tập, trau dồi trình độ lý luận chính trị. Ảnh: Trường Khanh

Những năm trước đây, tại huyện Yên Lạc, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại một số cấp ủy, đơn vị chưa thực sự được chú trọng, còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu. 

Trước thực trạng đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Việc phổ biến, quán triệt, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quan tâm, thực hiện đầy đủ; gắn học tập với xây dựng chương trình hành động, đề án, kế hoạch nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trong đó, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được Huyện ủy quan tâm, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hằng năm, căn cứ vào kết quả công tác quy hoạch cán bộ, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 5 năm qua, huyện Yên Lạc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở được 3 lớp Trung cấp LLCT cho hơn 230 đảng viên; tổ chức được 60 lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho hơn 8.380 lượt học viên...

Bên cạnh việc nâng cao trình độ, nhận thức về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy coi trọng, đặt lên hàng đầu.

Hằng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và coi đó là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên.

Để chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tình hình an ninh chính trị, ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuyên dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có việc làm hay, thiết thực, góp phần tích cực vào sự phát triển KT- XH, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường. Quan điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy là cần nghiêm khắc, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc, có hành vi thiếu đạo đức cách mạng, quan liêu, sách nhiễu nhân dân. Mạnh dạn đưa ra khỏi tổ chức những người không đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 392 tổ chức đảng và 25 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 245 tổ chức đảng và 6 đảng viên.

Công tác thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh, quy trình thực hiện đảm bảo đúng quy định. Cấp ủy các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và hơn 170 đảng viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ đảng.

Với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, nhiệm kỳ 2015- 2020, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm bình quân đạt 89%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 95%.

Đến nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở có sự chuyển biến rõ nét, có ý thức tự giác trong công việc, có lập trường tư tưởng cách mạng vững vàng; chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; tích cực thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Theo: Báo VP

 

 

Ngày đăng: 26/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục