Thông tin tuyên truyền

Quy định và quy trình bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực sự công khai, dân chủ, khách quan, theo đúng nguyên tắc, đúng quy trình hướng dẫn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Cổng TTGTĐT huyện Yên Lạc hướng dẫn một số quy định, quy trình về bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cuộc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2025 là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, là người đại diện hợp pháp cho nhân dân thực hiện nhiệm vụ tại thôn, tổ dân phố góp phần quan trọng trong việc xây dựng củng cố chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh. Để việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực sự công khai, dân chủ, khách quan, theo đúng nguyên tắc, đúng quy trình hướng dẫn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Cổng TTGTĐT huyện Yên Lạc hướng dẫn một số quy định, quy trình về bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1. Những quy định chung:

- Mỗi thôn có Trưởng thôn, mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố.

- Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm.

- Tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Theo Điều 10, Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

2. Về quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện theo nguyên tắc: dân chủ, khách quan, đúng quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Trên cơ sở thống nhất với Chi ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố đề cử danh sách để hội nghị của thôn, tổ dân phố bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

 

 

- Quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố:

a)Công tác chuẩn bị

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo với Đảng uỷ về chủ trương, kế hoạch, quy trình bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

- Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, UBND xã, thị trấn ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

- Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố báo cáo Chi uỷ, chi bộ về chủ trương bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và xin ý kiến về công tác nhân sự. Sau khi được sự đồng ý của Ban chi uỷ, chi bộ thì tổ chức hội nghị Ban công tác để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1-2 người) và duyệt nhân sự với Đảng ủy, UBND xã, thị trấn.

- Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ra quyết định thành lập Tổ bầu cử từ 5-7 thành viên (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn, tổ dân phố); quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn, Tổ dân phố. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử.

 

 

 

b) Tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

* Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được tổ chức kết hợp tại hội nghị thôn, tổ dân phố. Hội nghị bầu Trưởng thôn, Tổ Trưởng tổ dân phố do Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì. Hội nghị được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tham dự.

* Nội dung hội nghị bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện theo trình tự sau:

+ Tổ trưởng Tổ bầu cử quán triệt nội dung hội nghị, đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử.

+ Giới thiệu Trưởng thôn, Tổ trưởng tố dân phố đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri, hội nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng thôn.

* Hội nghị tiến hành bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố:

- Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (Tại mục 3, phần II) của Kế hoạch số 4391/KH-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2020 của UBND huyện Yên Lạc về Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố do Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố và Chi uỷ Chi bộ thôn, tổ dân phố thống nhất đề cử theo quy định tại điểm a, mục 2, phần III của Kế hoạch số 4391/KH-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2020 của UBND huyện Yên Lạc về Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử.

- Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành.

- Tiến hành bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố: Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định:

+ Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết.

+ Nếu bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu.

Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn, tổ dân phố; số cử tri tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn, tổ dân phố.

Người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phải là người có số phiếu bầu cao nhất trong danh sách bầu cử đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 3 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

- Tổ trưởng Tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố kèm theo biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn;

c) Trường hợp kết quả bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do UBND xã, thị trấn quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày bầu cử lần đầu.

Nếu tổ chức bầu cử lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND xã, thị trấn quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, UBND xã, thị trấn phải tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới. Quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới thực hiện tương tự quy trình bầu cử lần đầu.

3. Việc công nhận kết quả bầu cử

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng Tổ bầu cử, UBND xã, thị trấn xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc quyết định bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND xã, thị trấn (Trong khi chờ quyết định công nhận Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới của UBND xã thì Trưởng thôn khoá cũ vẫn điều hành công việc của thôn, tổ trưởng tổ dân phố cho đến khi có quyết định công nhận Trưởng thôn mới).

Theo Kế hoạch của UBND huyện Yên Lạc, thời gian bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đã được thống nhất trên địa bàn toàn huyện vào ngày Chủ nhật, ngày 30/8/2020. 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 26/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục