Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc huy động nhân dân đóng góp được trên 10 tỷ đồng cho xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng xong được 63,2 km, đạt tỷ lệ 88,6% chỉ tiêu đăng ký. Trong đó, năm 2019, huyện xây dựng được 25,1 km; từ năm 2020 đến hết ngày 20/7/2020, huyện xây dựng thêm được 38,1 km cống, rãnh thoát nước.

Trước khi thực hiện Nghị quyết số 38 ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thuỷ vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, huyện Yên Lạc đã xây dựng được gần 230 km rãnh có nắp đạy, hơn 101 km rãnh không có nắp đạy, còn lại là 49 km rãnh đất và 81 km rãnh bị ứ đọng, không lưu thông được nguồn nước trong khu dân cư. Hạ tầng cống, rãnh tiêu nước thải, nước mưa ở nhiều khu vực trong huyện vẫn còn chưa đồng bộ, chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về tiêu thoát nước. Đón nhận chủ trương của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải để khắc phục ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư. Ban chỉ đạo xây dựng cống, rãnh thoát nước thải các xã, thị trấn đã tổ chức các buổi họp dân, họp đại diện thành viên hộ gia đình trong các ngõ, xóm, tổ liên gia để bàn phương án, cách thức triển khai cụ thể, lấy ý kiến của nhân dân một cách công khai, dân chủ, minh bạch tạo sự đồng thuận để đăng ký thực hiện. Các xã, thị trấn cũng đã phát động phong trào thi đua đến từng khu dân cư để mỗi hộ gia đình, mỗi người dân thấy rõ mục đích ý nghĩa, lợi ích của phong trào, tạo sự phấn khởi và đồng thuận cao khi triển khai thực hiện. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng xong được 63,2 km, đạt tỷ lệ 88,6% chỉ tiêu đăng ký. Trong đó, năm 2019, huyện xây dựng được 25,1 km; từ năm 2020 đến hết ngày 20/7/2020, huyện xây dựng thêm được 38,1 km cống, rãnh thoát nước. Huyện cũng đã có 09 xã hoàn thành chỉ tiêu đăng ký. Ngoài nguồn kinh phí cấp từ ngân sách tỉnh, các địa phương cũng huy động nhân dân đóng góp được trên 10 tỷ đồng. Trong quá trình đầu tư xây dựng cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, Tổ giám sát cộng đồng ở các địa phương đã thực hiện theo đúng quy chế, đảm bảo theo mẫu thiết kế và không có trường hợp nào sử dụng kinh phí sai mục đích.

 

 

Hiện nay, huyện Yên Lạc đang đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước để khắc phục ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư ở một số xã có tiến độ chậm, có kết quả đạt thấp như: xã Trung Kiên, xã Yên Phương, xã Hồng Phương, xã Nguyệt Đức, xã Hồng Châu. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xây dựng và cải tạo cống, rãnh đề ra trước ngày 31/12/2020.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 25/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*