Đưa NQ của Đảng vào CS

Đảng bộ huyện Yên Lạc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trong những năm qua, xác định đổi mới phương thức lãnh đạo là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn chú trọng việc xây dựng nội dung, quy chế, phương thức lãnh đạo theo hướng ngày càng hoàn thiện, khoa học, hiệu quả.

Các chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn bám sát tình hình thực tiễn, qua đó lựa chọn và xác định rõ những vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của huyện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, như: Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 11/01/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 27/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động số 06-CTr/HU, ngày 27/12/2016 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Chương trình hành động số 19-CTr/HU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chương trình hành động số 21-CTr/HU về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở"... Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát với cơ sở, hướng về cơ sở với phương châm dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách các chi, đảng bộ và thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố theo từng quý. Từ đó giúp Ban Thường vụ Huyện ủy nắm bắt được thêm những ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với cơ sở, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và định hướng nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo.

Huyện đã lãnh đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quyết định nêu gương; tổ chức thành công nhiều buổi đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn theo quy định. Nhờ đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên, nhất là trách nhiệm trực tiếp giải quyết và chỉ đạo giải quyết những sự việc phức tạp, vấn đề nổi cộm mà Nhân dân quan tâm.

Trong quá trình lãnh đạo, trên cơ sở những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt theo Điều lệ Đảng, cấp ủy huyện đã duy trì đúng, đủ các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy. Nội dung, hình thức tổ chức các kỳ họp được đổi mới nhằm đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy trí tuệ tập thể, nhất là trong xây dựng nghị quyết, các chương trình, đề án, kế hoạch; hằng tuần tiến hành giao ban giữa Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, hằng tháng tổ chức giao ban khối nội chính, giao ban với các ngành và các xã, thị trấn để nắm tình hình, kịp thời có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Sự đổi mới phương thức lãnh đạo đã mang lại kết quả tích cực. Đến nay, hệ thống tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện được xây dựng đồng bộ, thống nhất. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên rõ rệt, trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở trên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.024 đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội thường xuyên được quan tâm, kiện toàn; đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ đã đạt được nhiều kết quả. Công tác phát triển đảng viên song song với rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được chú trọng; việc tinh giảm, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện có hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy. Trong nhiệm kỳ đã bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 57 đồng chí; điều động, luân chuyển 28 đồng chí. Cán bộ nữ, cán bộ trẻ được quan tâm và có tỷ lệ cao trong các cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện tốt Đề án số 04-ĐA/TU, Kết luận số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017-2020, trong đó đã giải thể 34/34 chi bộ cơ quan, Quân sự xã, thị trấn và 03 đảng bộ bộ phận. Giảm số thôn, tổ dân phố trên toàn huyện từ 162 thôn xuống còn 154 thôn. Toàn huyện giảm 235 chỉ tiêu biên chế so với năm 2015 (đạt 121,8% kế hoạch); giảm 938 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn đạt 101% chỉ tiêu kế hoạch; giảm 154 phó thôn, tổ phó tổ dân phố; tiếp nhận công an chính quy về công tác tại 17 xã, thị trấn. Thực hiện nhất thể hóa một số chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện. Thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp ở 02 xã Trung Nguyên và Đồng Văn.

Hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục được đổi mới, vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND trong chỉ đạo, điều hòa mọi hoạt động được thể hiện rõ nét, trách nhiệm của các ban HĐND, đại biểu HĐND trong thực hiện nhiệm vụ được nâng cao. Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, kiểm sát, tòa án... đặc biệt là trong việc thống nhất thực hiện một số nội dung, chương trình kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp ngày càng chặt chẽ. Chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn và giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND các cấp, nhất là cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với đó, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp luôn sâu sát, quyết liệt, năng động, sáng tạo, đạt hiệu lực, hiệu quả cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính.

Trong quá trình thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, Đảng bộ huyện Yên Lạc rút ra nhiều kinh nghiệm. Đây sẽ là cơ sở để khẳng định: Đảng bộ huyện Yên Lạc cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị sẽ năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

 

Ban Biên tập

 

Ngày đăng: 24/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục