ĐH Đảng bộ các cấp

“Quán quân” chỉ số cải cách hành chính cấp huyện

4 năm qua, Yên Lạc liên tiếp giữ vững danh hiệu “quán quân” của tỉnh về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp huyện. Qua đó đã khẳng định nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện trong xây dựng một nền hành chính trong sạch, từng bước hiện đại hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc của nhà nước, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân.
Cán bộ, công chức bộ phận "một cửa" xã Yên Phương tiếp nhận giải quyết thủ tục cho người dân nhanh gọn, đúng quy định.Ảnh: Trường Khanh

 

Xác định công tác CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm, một trong những giải pháp chủ yếu để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, những năm qua, Yên Lạc chỉ đạo quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng và Nhà nước về CCHC.

Công tác CCHC được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch CCHC theo sự phân công và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, phần lớn các chương trình đề ra đến nay đã được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công tác tuyên truyền được huyện thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú như qua phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện, bản tin phát triển KT-XH của huyện và thực hiện tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị, treo băng rôn, khẩu hiệu; các mô hình, cách làm mới, sáng tạo mang lại hiệu quả, đột phá về công tác CCHC...

Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện CCHC và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC.

Từ đó tạo chuyển biến tích cực về thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, giúp người dân và doanh nghiệp có điều kiện giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cũng như quá trình thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nhằm đôn đốc công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC của các đơn vị trước yêu cầu đổi mới, cải cách, hàng năm, UBND huyệnban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; tổ chức thực hiện đánh giá xếp hạng và công bố chỉ số CCHC các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Huyện thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm của huyện; phát động phong trào thi đua gắn kết quả công tác CCHC với bình xét thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị; tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công về một số lĩnh vực.

Việc thực hiện và vận hành có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã đáp ứng cơ bản các giao dịch của các tổ chức, cá nhân, được đại đa số cán bộ, nhân dân nhiệt tình ủng hộ, tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo được niềm tin trong nhân dân.

Hiện nay, Trung tâm Hành chính công huyện làm đầu mối chung trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết, trả kết quả về hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và một số dịch vụ công theo quy định; 17/17 xã, thị trấn có bộ phận “một cửa” tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho công dân.

Từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 5.300 hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, hơn 37 nghìn hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, huyện đổi mới nội dung quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định, các thủ tục hành chính được rà soát tinh giản, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành của cơ quan hành chính.

Đến nay, có 100% các phòng, ban thuộc UBND huyện, 17/17 xã, thị trấn được cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Tỷ lệ văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử trong công tác quản lý, điều hành đối với 11 cơ quan chuyện môn thuộc UBND huyện, 5 đơn vị sự nghiệp và 17/17 xã thị trấn trên địa bàn huyện đạt 98,2%; 100% cán bộ công chức, viên chức được cấp tài khoản, hộp thư điện tử công vụ. Bộ máy tổ chức tiếp tục được huyện sắp xếp hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp và gọn nhẹ .

Mặt khác, việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan nhà nước giúp các cơ quan, địa phương chủ động điều hành công việc, nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng ngân sách, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí ngân sách giao, tích cực khai thác nguồn thu, đáp ứng nhiệm vụ chính trị cũng như cung cấp các loại hình dịch vụ theo nhu cầu xã hội, nâng cao ý thức chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng bộ, tập trung và thể hiện quyết tâm chính trị trong đổi mới, CCHC của lãnh đạo các cấp trên địa bàn huyện Yên Lạc đã tạo động lực giúp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của địa phương. Với kết quả đạt được, 4 năm liên tục, huyện Yên Lạc giữ vững vị trí “quán quân” của tỉnh về xếp hạng chỉ số CCHC.

Theo: Bình Duyên (Báo VP)

 

Ngày đăng: 02/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*