ĐH Đảng bộ các cấp

Kinh nghiệm tổ chức đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở ở Yên Lạc

Tính đến thời điểm này, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Yên Lạc đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Nhìn chung, các chi, đảng bộ tổ chức đại hội theo đúng quy định, quy trình và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Nhân sự cấp ủy cơ bản đều trúng cử theo đúng dự kiến. Có được thành công đó không thể không nói đến sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy trong suốt quá trình trước, trong và sau đại hội; sự nỗ lực của các chi, Đảng bộ và các đảng viên, sự ủng hộ của nhân dân trong huyện.

Đảng bộ huyện Yên Lạc có 59 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 17 đảng bộ xã, thị trấn, 3 đảng bộ cơ quan và 39 chi bộ cơ sở cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp với hơn 6.939 đảng viên.

Để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nói chung và đại hội cấp cơ sở nói riêng, ngay khi có hướng dẫn của đảng bộ cấp trên, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách từng chi, đảng bộ cơ sở; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Xác định một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công đại hội là công tác chuẩn bị văn kiện. Sau khi xây dựng dự thảo, Ban thường vụ chi, đảng bộ cơ sở tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, công khai, dân chủ trong cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí, các đoàn thể và nhân dân theo nhiều bước, khi đưa ra đại hội được cán bộ, đảng viênnhất trí cao.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành và các chức danh chủ chốt được chuẩn bị kỹ lưỡng. Huyện ủy chỉ đạo Ban thường vụ cấp ủy chủ động thực hiện công tác đánh giá cán bộ, tiến hành rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với các nhân sự trong quy hoạch và dự kiến tham gia Ban chấp hành khóa mới.

Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ xã Đồng Cương; Ban Thường vụ Huyện ủy họp rút kinh nghiệm, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, triển khai tốt các khâu, từ công tác chuẩn bị văn kiện đến nhân sự, các phương án đảm bảo an ninh trật tự…

Tính đến ngày 18/6/2020, 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, cơ cấu nhân sự. 17/17 xã, thị trấn bầu đủ số lượng cấp ủy; bầu đủ Ban thường vụ cấp ủy, chức danh bí thư, phó bí thư, UBKT đảng ủy, chủ nhiệm UBKT theo đúng phương án nhân sự.

Đại hội các đảng bộ đã bầu được 237 đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới, 64 đồng chí trong Ban thường vụ, trong đó 150 người tái cử, chiếm hơn 63%, 91 người tham gia lần đầu, chiếm hơn 38% (đảm bảo tỷ lệ mới 30% cấp ủy so với đầu nhiệm kỳ).

Nét nổi bật là sự trẻ hóa trong đội ngũ cấp ủy, độ tuổi bình quân là 40,9 tuổi, trong đó dưới 35 tuổi chiếm 18%; từ 35 đến 50 tuổi chiếm hơn 64%. Trình độ đội ngũ cấp ủy được nâng lên rõ rệt.

Về trình độ chuyên môn, 100% đồng chí có trình độ từ trung cấp trở lên, trong đó có 86,5% có trình độ đại học trở lên. Về lý luận chính trị có hơn 99% đồng chí trong cấp ủy có trình độ trung cấp trở lên. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy chiếm gần 30% (vượt 15% so với quy định).

59 chi, đảng bộ bầu được 269 đại biểu chính thức, 27 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đủ số lượng, trình độ chuyên môn, cơ cấu phân bổ theo đúng Quy chế bầu cử.

Thành công của các chi, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Huyện ủy Yên Lạc tổ chức tốt Đại hội đại biểu huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuối tháng 7 này.

Theo: Kim Ngân (Báo VP)

 

Ngày đăng: 02/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*