Tin kinh tế

HTX hoạt động có lãi bình quân 134 triệu đồng/năm

Trong thời gian qua, hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện Yên Lạc đã có sự ổn định.

Không chỉ tạo việc làm cho nhiều người lao động, giải quyết được một lượng lớn nhân lực nhàn rỗi trong nhân dân, mà các HTXNN trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp và chung tay nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM.

 

 

Tính đến tháng 3/2020, toàn huyện có 34 HTX đang hoạt động sản xuất và dịch vụ nông nghiệp, số thành viên tham gia là 5.597 thành viên. Trong đó có 22 HTX hoạt động dịch vụ nông nghiệp, chiếm 64,7%; 07 HTX hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, chiếm 20,58%; có 04 HTX rau và 01 HTX sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch. Trong số 34 HTX, huyện có 02 HTX hoạt động với quy mô xã, 17 HTX hoạt động với quy mô thôn và 15 HTX hoạt động với quy mô nhóm hộ. Các HTX trên địa bàn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như: chính sách về giao đất, cho thuê đất; chính sách ưu đãi về tín dụng; chính sách về hỗ trợ chế biến sản phẩm; chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và được tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Doanh thu bình quân một HTX đạt 1.360 triệu đồng/năm, lãi bình quân đạt 134 triệu đồng/1 HTX. Nhìn chung, các HTX đã cơ bản thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ sản xuất như: điều hành, chỉ đạo tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ; đồng thời giữ vai trò là cầu nối trong việc tiếp cận và chuyển giao các chính sách hỗ trợ, phương thức tổ chức sản xuất tiên tiến của nhà nước để tổ chức cho các thành viên sản xuất có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thu nhập cho thành viên. Bên cạnh đó, các HTX NN đã có sự kết hợp, đảm nhận thêm dịch vụ môi trường, đã giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường.

Trần Biển 

 

Ngày đăng: 01/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*