Tin kinh tế

Yên Lạc chú trọng đến chất lượng hoạt động của các HTX

Trong thời gian qua, kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các hợp tác xã trên địa bàn huyện Yên Lạc tiếp tục được củng cố, phát triển và hoạt động ngày càng hiểu quả, qua đó đã đáp ứng nhiều hơn nhu cầu, lợi ích của các thành viên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.

 

Ba năm triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, huyện đã hoàn thành việc giải thể các HTX hoạt động không hiệu quả, tăng cường quản lý và chuyển đổi các HTX đang hoạt động sang hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Trung bình mỗi năm, huyện thành lập từ 3 - 5 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Các chính sách như: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chính sách đất đai, chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX, chính sách hỗ trợ và chuyển giao tiến bộ KHKT, phát triển kết cấu hạ tầng… được huyện triển khai tích cực. Nhiều HTX có năng lực đã tích cực tham gia có hiệu quả vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM như: xây dựng đường GTNT, GTNĐ, thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường …và đã có những đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương khi phát triển kinh doanh các mặt hàng: tiền, điện, vận tải, hàng hoà…. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn trong thời gian qua cho thấy, khi các chính sách hỗ trợ được triển khai tích cực thì phong trào HTX được củng cố và phát triển thêm một bước, nhiều mô hình HTX mới đã được hình thành và phát triển, các HTX đã dần hạn chế tình trạng thu lỗ và có tỷ lệ HTX khá giỏi ngày càng  tăng. Đặc biệt, hoạt động của các HTX đã có sự gắn kết và lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Các ngành nghề thủ công truyền thống được khôi phục và phát triển, vấn đề việc làm và tăng thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn, vấn đề thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp - nông thôn được các HTX chung tay giải quyết.

Để kinh tế tập thể, nhất là các HTX phát triển trên chính nội lực của mình, trong đó nhà nước chỉ đóng vai trò là hỗ trợ về mặt thể chế, trong giai đoạn 2021 – 2025, huyện Yên Lạc sẽ tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả, chú trọng đến chất lượng hoạt động của các HTX.

 

 Tuấn Anh

 

Ngày đăng: 15/04/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*