Thông tin đấu thầu

Cải tạo, sửa chữa 2 dãy nhà 2 tầng trường tiểu học Tam Hồng 2, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc

...

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20200413360   -   00 Thời điểm đăng tải  07/04/2020 15:55
 Số hiệu KHLCNT 20200413177
 Tên KHLCNT Kế hoạch LCNT dự án: Cải tạo, sửa chữa 2 dãy nhà 2 tầng trường tiểu học Tam Hồng 2, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z018883 - Ủy ban nhân dân xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
 Chủ đầu tư UBND xã Tam Hồng - Địa chỉ: Xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
 Tên gói thầu Xây lắp
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Cải tạo, sửa chữa 2 dãy nhà 2 tầng trường tiểu học Tam Hồng 2, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 240 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/04/2020 - 15:55 Đến ngày  14/04/2020 - 16:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 14/04/2020 - 16:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 3.340.603.000 VND (Ba tỷ ba trăm bốn mươi triệu sáu trăm lẻ ba nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
Ban ve.pdf

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 14/04/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục