Tin kinh tế

Yên Lạc ưu tiên chính sách học nghề cho nhiều đối tượng

Huyện sẽ thực hiện đào tạo nghề cho 480 lao động với trình độ sơ cấp, trong đó có ít nhất 50% chỉ tiêu cho người khuyết tật và lao động nữ. Sau đào tạo, huyện phấn đấu có trên 80% số người được đào tạo nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất và thu nhập cao hơn.

 

 

Với mục tiêu gắn đào tạo nghề với tạo việc làm tại chỗ và chuyển dịch cơ cấu lao động, trong năm 2020 huyện Yên Lạc sẽ ưu tiên các chính sách trong học nghề cho một số đối tượng là lao động nữ, người khuyết tật, lao động nông thôn trong độ tuổi có khả năng trình độ và điều kiện sức khoẻ; ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng thuộc diện chính sách người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người bị thu hồi đất và lao động nữ bị mất việc làm. Huyện sẽ thực hiện đào tạo nghề cho 480 lao động với trình độ sơ cấp, trong đó có ít nhất 50% chỉ tiêu cho người khuyết tật và lao động nữ. Sau đào tạo, huyện phấn đấu có trên 80% số người được đào tạo nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất và thu nhập cao hơn. Để đạt được chỉ tiêu này, huyện đang tích cực triển khai các hình thức tuyên truyền như: thông qua hội nghị tập huấn, toạ đàm, qua hệ thống truyền thanh, qua các buổi tư vấn hướng nghiệp tại các phiên giao dịch việc làm và trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Huyện chú trọng đào tạo các nghề phù hợp với nhu cầu của người lao động, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu của thị trường lao động, đồng thời cũng phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ tái cơ cấu ngành, giảm nghèo bền vững.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 24/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*