Thời sự tổng hợp

Nhiều nội dung quan trọng được Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị thường kỳ tháng 3/2020

Tại hội nghị thường kỳ tháng 3/2020, Chủ tich UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đã kết luận nhiều nội dung quan trọng và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên đôn đốc để người dân nắm được và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong công tác tuyên truyền, tập trung tuyên truyền vận động người dân không tập trung đông người, công tác vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức của các hộ gia đình. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Trạm Y tế chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ công tác phòng chống dịch, chủ động ứng phó khi có dịch xảy ra. Trung tâm Y tế huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020, UBND huyện giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu điều chỉnh bố cục, sắp xếp lại nội dung đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ thực hiện quý II đối với từng lĩnh vực. Trong báo cáo cần đánh giá, làm rõ thêm một số nhiệm vụ đã thực hiện như: công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, tình hình sản xuất vụ Xuân, kết quả dồn thửa đổi ruộng, công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường.

Với báo cáo kết quả thực hiện thí điểm dồn thửa đổi ruộng tại xã Hồng Phương và Đại Tự, UBND huyện cơ bản thống nhất nội dung dự thảo báo cáo do phòng Nông nghiệp & PTNT huyện xây dựng. Nội dung báo cáo cần bổ sung thêm: bài học kinh nghiệm rút ra sau khi triển khai thực hiện; những kiến nghị đề xuất; đánh giá những hiệu quả mang lại sau khi thực hiện dồn thửa đổi ruộng. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý II năm 2020, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu điều chỉnh bổ sung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền vận động để sát với tình hình thực tiễn hiện nay. Chủ tịch UBND huyện giao phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tham mưu UBND huyện triển khai phương án sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao sau khi đã dồn thửa đổi ruộng, đồng thời yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát, lựa chọn tối thiểu 01 vùng, 01 xứ đồng hoặc 01 thôn để tổ chức thực hiện dồn thửa đổi ruộng trong năm 2020.

Về báo cáo tổng kết phong trào thi đua 5 giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025, UBND huyện cơ bản thống nhất nội dung dự thảo báo cáo do phòng Nội vụ huyện xây dựng. Đề nghị các thành phần tham dự hội nghị tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo và gửi phòng Nội vụ huyện tiếp thu chỉnh sửa. Báo cáo cũng cần bổ sung nội dung đánh giá đối với một số tấm gương, điển hình tiên tiến theo từng lĩnh vực. Nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cơ quan soạn thảo báo cáo nghiên cứu bổ sung chi tiết hơn các nhiệm vụ cần thực hiện; bổ sung khẩu hiệu thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 20/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*