Thời sự tổng hợp

Yên Lạc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Yên Lạc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng chống tham nhũng gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng, đảm bảo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo đúng chủ trương lãnh đạo của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, từng bước xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức kỷ cương, kỷ luật, liêm chính, huyện Yên Lạc vừa triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Theo đó, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các xã, thị trấn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, phải chủ động xây dựng kế hoạch xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống để kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc phòng, chống tham nhũng. Phải lấy phòng ngừa là gốc, lấy phát hiện và xử lý là quan trọng, cấp bách, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, cản trở việc chống tham nhũng.

 

 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2020, huyện sẽ tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các quy định pháp luật về phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng.


Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 16/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*