Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc: 16 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Qua tổng hợp của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện, có 16/17 xã đạt từ 90 - 98 điểm và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính đạt từ 93% - 100%.

 

Xác định việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân; đồng thời đây cũng là chỉ tiêu nằm trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới, trong thời gian qua, huyện Yên Lạc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật, qua đó tiếp tục giữ vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, huyện có 16/17 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật được huyện thực hiện theo đúng quy trình, quy định về điểm số, hướng dẫn và các nội dung về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua tổng hợp của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện, có 16/17 xã đạt từ 90 - 98 điểm và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính đạt từ 93% - 100%.

 

 

Hiện nay, huyện đang tiếp tục chỉ đạo xã Trung Nguyên tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức mà trước hết và chủ yếu là cán bộ chủ chốt, thực hiện tốt các hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ gắn với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 19/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*