Văn bản Quy phạm PL

Trình tự, thủ tục, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020

Hằng năm mùa tuyển quân thường được bắt đầu từ khoảng cuối tháng 11 năm trước đến tháng 02 năm sau. Trong khi nhiều nam thanh niên vui vẻ, tình nguyện lên đường nhập ngũ thì vẫn có một số người tìm mọi cách để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ bị dư luận xã hội lên án mà còn bị xử lý nghiêm khắc tùy vào tính chất, mức độ vi phạm. Cổng Thông tin giao tiếp điện tử huyện xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung về trình tự, thủ tục, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020 như sau:

1.    Hành vi vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự (điều 4 nghị định 120/2013/NĐ-CP)

Biểu hiện hành vi: Không đến địa điểm đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện;

Đến đăng ký không đúng thời gian, địa điểm quy định của cơ quan Quân sự các cấp

Hồ sơ, tài liệu cần thu thập:

Các tài liệu do cơ quan quân sự và chính quyền địa phương thông báo đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) gửi đến cho công dân như kế hoạch đăng ký khám tuyển NVQS, cuống lệnh gọi đăng ký NVQS…

Biên bản giao nhận hoặc biên bản làm việc với công dân hoawchj thân nhân công dân về việc thông báo đăng ký NVQS cho công dân

Biên bản đôn đốc đến đăng ký NVQS theo quy định (3 lần)

Thành viên HĐ NVQS xã, thị trấn được giao nhiệm vụ đôn đốc, gọi công dân đến đăng ký NVQS phải có báo cáo chi tiết về từng trường hợp không chấp hành đăng ký NVQS

Cơ quan quân sự hoặc chính quyền địa phương thông báo 03 lần nhưng công cân không ra đăng ký NVQS theo quy định mà không có lý do chính đáng, thì tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

 Chủ tịch UBND xã, thị trấn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng đối với hành vi không đăng ký NVQS của công dân (trong quyêt định xử lý vi phạm hành chính phải ghi rõ các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký bổ sung…

Lập biên bản bàn giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho người vi phạm (theo mẫu). Nếu trường họp người vi phạm không có mặt ở địa phương thì Hội đồng NVQS xã, thị trấn thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn và nơi cư trú của người vi phạm (việc niêm yết công khai phải lập biên bản)

2.    Hành vi vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện NVQS: Điều 6 Nghị định 120/2013/NĐ-CP

Biểu hiện hành vi: Công dân đã đăng ký NVQS không đến đúng thời gian, địa điểm khám sức khỏe theo giấy gọi của cơ quan quân sự;

Người khám sức khỏe gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự . Hành vi biểu hiện như sau:

+ Sử dụng các hình thức hoặc biện pháp làm thay đổi tình trạng sức khỏe của bản thân;

+ Sửa chữa kết quả về tình trạng sức khỏe của bản thân trong thực hiện kiếm tra và khám sức khỏe;

+ Nhờ người khác để kiểm tra hoặc khám sức khỏe thay.

Đưa tiền hoặc các lợi ích vật chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện NVQ;

Cán bộ, nhân viên y tế cố ý làm sai lệch các yếu tố về sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hồ sơ, tài liệu càn thu thập:

Các tài liệu do cơ quan quân sự và chính quyền địa phương về gọi công dân đi kiểm tra, khám sức khỏe NVQS như: Kế hoạch khám sơ tuyển, cuống thông báo khám sơ tuyển; Kế hoạch khám sức khỏe tại huyện, cuống lệnh khám sức khỏe tại huyện;

Biên bản về việc giao giấy tờ, tài liệu gọi công dân khám tuyển NVQS;

Biên bản xác minh hành vi chống, trốn khám tuyển NVQS của từng trường hợp

Biên bản xác minh hành vi nhờ người khác khám sức khỏe thay;

Biên bản xác minh hành vi làm thay đổi kết quả khám sức khỏe, sửa chữa kết quả về tình trạng sức khỏe của bản thân;

Hội đồng NVQS xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động gia đình và người được khám tuyển 03 lần. Việc tuyên truyền vận động phải được lập thành biên bản, nêu rõ lý do vì sao không chấp hành theo giấy gọi khám tuyển NVQS.

Báo cáo của người được phân công nhiệm vụ đôn đốc thực hiện việc khám tuyển đối với trường hợp có hành vi vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện NVQS.

Biên bản vi phạm hành chính về việc không chấp hành khám tuyển NVQS

Chủ tịch UBND xã, thị trấn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm (trong quyết định xử phạt phải nêu rõ phần biện pháp khắc phục hậu quả là buộc người vi phạm phải chấp hành các quy định về kiếm tra, khám sức khỏe thực hiện NVQS được quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, khoản 2 Điều 6 Nghị định 120/2013/NĐ-CP)

Lập biên bản giao quyết định xử phạt hành chính cho người vi phạm (theo mẫu). Nếu người vi phạm không nhận quyết định XPVPHC hoặc không có mặt ở địa phương thì Hội đồng NVQS xã, thị trấn phải lập biên bản theo mẫu đồng thời thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh và niêm yết công khai quyết định XPVPHC tại trụ sở UBND xã, thị trấn và nơi cư trú của người vi phạm (việc niêm yết công khai phải lập biên bản)

3.    Hành vi vi phạm quy định về nhập ngũ: điều 7 nghị định 102/2013/NĐ-CP:

Biểu hiện hành vi: Người thực hiện hành vi này là công dân đã đăng ký NVQS, đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ và nằm trong danh sách nhập ngũ do Hội đồng NVQS xã, thị trấn lập. Các hành vi biểu hiện như sau:

Cố tình trốn tránh để không nhận lệnh nhập ngũ (không có mặt tại địa phương để lấy cớ không nhận được lệnh gọi nhập ngũ)

Đã nhận lệnh nhập ngũ nhưng không chấp hành;

Đến nơi nhập ngũ nhưng không thực hiện các quy định cần thiết để nhập ngũ

Hồ sơ, tài liệu cần thu thập:

Các tài liệu liên quan đến việc thông báo nhận lệnh gọi nhập ngũ đối với người có lệnh nhập ngũ (Phô tô lệnh gọi nhập ngũ, cuống lệnh gọi nhập ngũ, các thông báo, giấy mời… thể hiện thời gian bắt đầu phát lệnh và thời gian kết thúc việc phát lệnh cho công dân có lệnh gọi nhập ngũ)

Biên bản về việc giao lệnh gọi nhập ngũ cho người có lệnh gọi nhập ngũ (Nêu rõ việc giao lệnh trực tiếp hay gián tiếp, trường họp giao lệnh gián tiếp phải yêu cầu gia đình có trách nhiệm giao tận tay cho người có lệnh gọi nhập ngũ đảm bảo đúng thời gian thực hiện lệnh gọi nhập ngũ)

Biên bản ghi nhận 03 lần Hội đồng NVQS xã, thị trấn đến tuyên truyền, vận động gia đình và người có lệnh gọi nhập ngũ (thể hiện do vì sao không nhận lệnh, thái độ của gia đình người có lệnh gọi nhập ngũ)

Báo cáo của người được phân công nhiệm vụ đôn đốc công dân thực hiện lệnh gọi nhập ngũ

Lập biên bản vi phạm hành chính đối với người có hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính

Lập biên bản giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho người vi phạm theo mẫu. Nếu người vi phạm không có mặt ở địa phương thì Hội đông NVQS xã, thị trấn phải thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh và niêm yết công khai quyết định XPVPHC tại trụ sở UBND xã, thị trấn và nơi cu trú của người vi phạm (việc niêm yết công khai quyết định XPVPHC phải lập biên bản). Đối với trường họp quyết định được giao trực tiếp mà người vi phạm có tình không nhận quyết định thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc không nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi là quyết định đã được giao (Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012)

4. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013 thì thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa. Trong trường hp cá nhân bị xử phạt cố tình trốn tránh trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn, tránh, trì hoãn./.

5. Hồ sơ vi phạm các quy định về thực hiện NVQS

Khi phát hiện đối tượng là người thân hoặc người có mối liên hệ khác với người phải thực hiện NVQS có hành vi gây cản trở việc thực hiện các quy định về NVQS thì Hội đồng NVQS xã, thị trấn có trách nhiệm lập biên bản xác định hành vi vi phạm đó

Trường hợp phát hiện đối tượng vi phạm là người có trách nhiệm tổ chức thực hiện Luật NVQS ở xã, thị trấn thì Hội đong NVQS huyện có trách nhiệm lập biên bản về hành vi vi phạm đó

Trường hợp đối tượng vi phạm đã có quyêt định xử phạt vi phạm hành chính cố tình trốn, tránh hoặc không có mặt tại địa phương thì Hội đồng NVQS xã, thị trỉ n không cho phép thân nhân của đối tượng vi phạm thực hiện các hình thức nộp phạt thay

6. Việc lập biên bản vi phạm hành chính

Biên bản vi phạm hành chính được lập tại nơi xẩy ra vi phạm hoặc tại trụ sở UBND xã, thị trấn nơi có người vi phạm hoặc tại gia đình người vi phạm và phải có thành phần tham gia của Hội đồng NVQS xã, thị trấn

Trong trường họp người vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình ti pn tránh mà không ký vào bi^n bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xẩy ra vi pham hoăc chữ ký của 02 (hai) người chứng kiến

Biên bản vi phạm hành chính phải được lập ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản, người vi phạm và các thành phần khác tham gia ký. Trường họp biên bản nhiều tờ thì những người tham gia ký biên bản phải ký vào tờ của biên tiản. Neu người vi phạm, người chứng kiến từ chối ký thì người lập biên bản phải nêu lý do vào biên bản

 

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải bàn giao cho cá nhân vi phạm 01 bảĩnếu cá nhân người vi phạm không nhận thì phải lập biên bản về việc giao biên bản nhưng cá nhân vi phạm không nhận biên bản. Trường họp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên b in thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hí nh xử phạt./.

Thu Hằng

 

 

Ngày đăng: 10/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục