Thời sự tổng hợp

Năm 2019: Thường trực HĐND Huyện Yên Lạc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định

Năm 2019, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND huyện Yên Lạc tiếp tục được duy trì, đổi mới, tuân thủ đúng luật và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đề ra, đảm bảo công khai, dân chủ.

 

          Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND huyện được thực hiện đúng hướng, trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả cao. Thường trực HĐND huyện đã chủ động tham mưu cho HĐND huyện cải tiến đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; các đại biểu đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trong năm, thường trực HĐND huyện đã tổ chức 2 kỳ họp thường lệ và 3 kỳ họp bất thường. Công tác thẩm tra, thẩm định báo cáo, các văn bản trình kỳ họp đảm bảo chất lượng. Qúa trình điều hành kỳ họp đảm bảo khoa học, linh hoạt, dân chủ, đúng luật, chất lượng kỳ họp đáp ứng yêu cầu đề ra. Hoạt động thảo luận và hoạt động chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp được điều hành đảm bảo theo chương trình đã được thông qua...

 

 

 Năm 2019, công tác giám sát của HĐND huyện, chương trình giám sát, khảo sát của các ban HĐND huyện được thực hiện đảm bảo đúng luật, không chồng chéo. Nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc trong nhân dân và những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế  - xã hội trên địa bàn. Trong đó, Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện tiến hành 11 cuộc giám sát,khảo sát theo đúng kế hoạch đảm bảo thời gian và chất lượng. Qua giám sát chuyên đề của HĐND, thường trực HĐND huyện và giám sát, khảo sát của Ban HĐND huyện đã làm rõ những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới. Thường trực HĐND huyện cũng tổ chức 2 cuộc giám sát về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kì họp thứ 11 và kỳ họp thứ 14 HĐND huyện.

 

Công tác tiếp công dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân được TT HĐND huyện thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác của HĐND-UBNDUBMTTQ huyện. Năm 2019, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện tổ chức tiếp dân định kỳ và đột xuất tại Ban tiếp công dân của huyện được 190 lượt người, nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, đề nghị tập trung ở các lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, khai thác tài nguyên, khoáng sản, chế độ chính sách, công tác cán bộ, ô nhiễm môi trường…

Thu Hằng

 

 

 

Ngày đăng: 06/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục