Thông tin tuyên truyền

Định hướng nội dung tuyên truyền Quý IV/2019

Định hướng nội dung tuyên truyền Quý IV/2019

 

HUYỆN UỶ YÊN LẠC

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số      -CV/BTG

Định hướng nội dung

tuyên truyền Quý IV/2019

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

Yên Lạc, ngày      tháng 10  năm 2019

 

 

                   Kính gửi:      - MTTQ và các đoàn thể huyện,

                                        - Các cơ quan trong khối tuyên truyền,

                                        - Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn;

                                          Cán bộ tuyên giáo (tuyên huấn) Đảng bộ Trung tâm Y                                  tế, Công an, Quân sự.

 

          Thực hiện Công văn số 1694-CV/BTGTU, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về định hướng nội dung tuyên truyền quý IV/2019; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

- Tuyên truyền, phản ánh, thông tin kịp thời diễn biến, nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (sự kiện diễn ra nửa đầu tháng 10); Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (dự kiến diễn ra từ ngày 21/10 – 20/11/2019) và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh tại Kỳ họp; Kỳ họp thứ 13, 14 HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Quy định nêu gương của Đảng.

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tình hình Biển Đông; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư “Về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030” để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò của đối ngoại đảng; đối ngoại đa phương trong bối cảnh mới.

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉn ủy; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; việc sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

2. Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện và địa phương trong 9 tháng năm 2019, đồng thời tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ như: công tác giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm Luật Đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường; kết quả 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

- Tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), 70 năm Ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950 – 12/2/2020); kết quả thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và 70 năm Ngày thành lập tỉnh; phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.

3. Tuyên truyền các ngày kỉ niệm trong Qúy IV/2019.

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 – 04/11/2019); Kỷ niệm 199 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2019).

- Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019); 89 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019); 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2019); 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019); 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019); 75 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019).

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI!

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn liền với xây dựng nông thôn mới!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung trên. Báo cáo kết quả tuyên truyền trong báo cáo tháng gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi;

- Thường trực Huyện uỷ (B/c);

- Lưu BTGHU. 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Đỗ Văn Phụng

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 11/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*