Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc sáp nhập thôn để tinh gọn bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, công tác này đã được huyện Yên Lạc tích cực triển khai với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương. Dù còn gặp những khó khăn nhất định, xong thành công từ việc sáp nhập các thôn không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đã bước đầu nâng cao được hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền cơ sở và quy tụ được mối đoàn kết của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

Thời gian qua, tổ chức và hoạt động của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện từng bước đi vào nề nếp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập. Nhiều thôn, địa bàn dân cư có quy mô nhỏ, chỉ vài chục hộ gia đình nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ bộ máy quản lý như Bí thư chi bộ, trưởng thôn, phó thôn và nhiều đoàn thể khác như: chi hội PN, nông dân, CCB, CTĐ như những thôn có quy mô lớn. Vì vậy, số lượng người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở thôn trên địa bàn lớn, dẫn đến tăng ngân sách chi trả phụ cấp cũng như ngân sách khoán quỹ phụ cấp kinh phí hoạt động ở thôn. Dân cư ít, nhưng vẫn phải đầu tư riêng nơi sinh hoạt hội họp, nhà văn hóa, khu thể thao vui chơi. Hơn nữa, các thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ nhưng chiếm số lượng nhiều dẫn đến không phù hợp trong quản lý, tổ chức và hoạt động. Theo ông Nguyễn Xuân Cận - Phó trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: “Trong số 162 thôn, tổ dân phố trên địa bàn, chỉ có 24 thôn có quy mô số hộ gia đình từ 400 hộ trở lên và không có tổ dân phố nào đạt quy mô số hộ gia đình từ 500 hộ trở lên. Theo quy định của Thông tư số 09 ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ, Yên Lạc có 136/162 thôn, tổ dân phố (tương đương với 85,2% số thôn, tổ dân phố trên địa bàn) không đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình. Còn theo Thông tư số 14 ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch số 25 của UBND tỉnh, thì Yên Lạc sẽ có 14 thôn thuộc 05 xã không đủ điều kiện phải thực hiện sáp nhập”.

Với mục tiêu sáp nhập để giảm số lượng thôn, tổ dân phố, từ đó, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực trong cộng đồng dân cư để xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới,… huyện Yên Lạc đã triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, sáp nhập, sắp xếp lại hệ thống thôn, tổ dân phố đảm bảo quy mô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm 2019. Để làm được điều đó, trước hết, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thống nhất về mặt chủ trương, tư tưởng chỉ đạo thực hiện, trên cơ sở đó tham mưu ban hành Đề án, Kế hoạch, các Văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để thống nhất thực hiện. Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố được tăng cường nhằm tạo sự đồng thuận cao từ người dân. Trong quá trình thực hiện, các xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

 

 

Xã Liên Châu có 14 thôn, trong đó có 04 thôn có dưới 150 hộ gia đình. Theo Đề án của xã và NQ số 43 của HĐND tỉnh, thôn Nhật Chiêu 3 đã được sáp nhập với thôn Nhật Chiêu 2 để thành lập thôn mới lấy tên là thôn Nhật Chiêu 2. Sau sáp nhập, thôn Nhật Chiêu 2 có 353 hộ gia đình. Các thôn Nhật Chiêu 5, Nhật Chiêu 6 và Nhật Chiêu 7, mỗi thôn chỉ có vài chục hộ gia đình đã được sáp nhập lại với nhau để thành lập thôn mới và lấy tên gọi là thôn Nhật Chiêu 3 Trại. Việc sáp nhập nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Khi nhận được Hướng dẫn từ việc sắp xếp, sáp nhập của tỉnh, huyện, Đảng ủy, UBND xã Liên Châu, Chi bộ và Ban CTMT 5 thôn đã họp và lấy ý kiến nhân dân. Phần lớn người dân đều đồng tình ủng hộ. Theo đánh giá của lãnh đạo địa phương, việc sắp xếp, sáp nhập cơ bản thuận lợi, nhận được sự đồng tình và ủng hộ cao của bà con nhân dân. Trong quá trình triển khai còn nhận được ý kiến đóng góp xác đáng của nhân dân để thực hiện Đề án phù hợp, hiệu quả.

Song song với tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện, các xã đã thực hiện hiệu quả việc bố trí người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau sáp nhập, bảo đảm bộ máy tinh gọn, lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực, uy tín để đảm nhận những vị trí lãnh đạo, quản lý tại những thôn mới. 

 

 

Với sự đồng thuận cao của nhân dân, 15 thôn thuộc 4 xã: Đại Tự, Liên Châu, Trung Hà và Nguyệt Đức đã được sáp nhập thành 7 thôn, giảm 8 thôn so với trước đây. Huyện cũng đã hoàn thành việc sáp nhập, đổi tên và kiện toàn nhân sự chủ chốt 7 thôn sau sáp nhập. Số lượng cán bộ không chuyên trách cũng đã giảm đi 40 người. Như vậy, sau sáp nhập, huyện Yên Lạc chỉ còn 154 thôn, tổ dân phố. Việc sắp xếp, sáp nhập các thôn không đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Nội vụ là phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, giảm số người hưởng phụ cấp, giảm gánh nặng về chi ngân sách nhà nước. 

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 08/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*