Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn

Đến nay, đa số các tổ chức Đảng, cấp ủy và đảng viên đều nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc duy trì lịch sinh hoạt tại các chi bộ đã đi vào nề nếp, ý thức chấp hành của đảng viên được nâng lên rõ rệt. 10 năm qua, đã có 29.255 kỳ sinh hoạt đúng lịch, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 91%

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 01/04/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2005 - 2010 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn, huyện Yên Lạc đã phát huy được vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, qua đó đã nâng cao được công tác quản lý đảng viên và duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hướng dẫn về trình tự, nội dung cơ bản của một buổi sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ, thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt với cấp ủy tại cơ sở và sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn, ban hành cuốn thông tin kinh tế - xã hội của huyện để kịp thời cập nhật các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời định hướng các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định hướng tuyên truyền giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên. Huyện đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề với các nội dung theo nhiệm vụ chính trị tại các chi bộ, đồng thời coi trọng vai trò của Ban Chi ủy và đồng chí Bí thư Chi bộ để  góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng chi bộ TSVM. Trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể, bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đoàn thể quần chúng, các chi bộ đều có phân công cấp ủy, đảng viên phụ trách, đồng thời định kỳ hằng quý nghe và cho ý kiến trong việc lãnh đạo tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, các nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy chi bộ cũng quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Nhờ vậy, các Ban Chi ủy và vai trò của mỗi đồng chí Bí thư Chi bộ đã được phát huy, nguyên tắc tập trung dân chủ được coi trọng, trí tuệ tập thể và sự đoàn kết thống nhất trong mỗi chi bộ được phát huy ở mức tối đa.
Để Nghị quyết số 06 của Huyện ủy thực sự tạo sự chuyển biến trong sinh hoạt, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thực hiện được 05 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 17 tổ chức đảng; Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện 105 cuộc kiểm tra tại 284 lượt chi bộ và 57 cuộc giám sát với 129 lượt chi bộ. Hiệu quả từ các cuộc kiểm tra, giám sát đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Đến nay, đa số các tổ chức Đảng, cấp ủy và đảng viên đều nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc duy trì lịch sinh hoạt tại các chi bộ đã đi vào nề nếp, ý thức chấp hành của đảng viên được nâng lên rõ rệt. 10 năm qua, đã có 29.255 kỳ sinh hoạt đúng lịch, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 91%. Bình quân mỗi năm ở các chi bộ đều có ít nhất 3 buổi sinh hoạt chuyên đề. Các mục tiêu của Nghị quyết 06 đã được các chi bộ thực hiện đạt kết quả tốt. Kết quả đã có 100% các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong chi bộ, và đã có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thường xuyên đạt trên 90%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra; có trên 90% tỷ lệ MTTQ và các đoàn thể đạt vững mạnh đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 08/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*