Đưa NQ của Đảng vào cs

Tam Hồng hoàn thành sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách tinh gọn, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/TW và Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, thời gian qua, xã Tam Hồng đã triển khai thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2021. Trong đó, đội ngũ cán bộ không chuyên trách được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Bắt tay vào thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả xã Tam Hồng cũng gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý, điều hành và đánh giá chất lượng cán bộ không chuyên trách dẫn tới việc bố trí kiêm nhiệm chưa phù hợp với năng lực, sở trường; một người phải kiêm nhiệm nhiều phần việc dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao… Mặc dù vậy, bằng công tác tuyên truyền, vận động, gặp gỡ, trao đổi và lấy phiếu tín nhiệm với đội ngũ cán bộ không chuyên trách, đến nay xã Tam Hồng đã thực hiện xong các nội dung về tinh giản cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và thực hiện mức khoán kinh phí đúng với quy định và lộ trình kế hoạch đề ra. Sau tinh giản, sắp xếp, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã đã giảm được 17 người và hiện chỉ còn 08 người, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức xã, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp thôn, xã đã thực hiện đúng quy định về số lượng, cơ cấu cán bộ không chuyên trách ở cấp thôn loại I, loại II. Đối với thôn loại I, xã đã thực hiện tinh giản còn 07 người kiêm nhiệm 14 chức danh; đối với thôn loại II, tinh giản còn 05 người kiêm nhiệm 13 chức danh. Kết quả sau tinh giản, cán bộ không chuyên trách cấp thôn từ 129 người đã giảm xuống còn 67 người. Như vậy, sau khi triển khai sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn, toàn xã chỉ còn 75 người hoạt động không chuyên trách. Theo đó, mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND tỉnh cũng giảm từ 115 mức lương cơ sở/tháng xuống còn 90 mức lương cơ sở/tháng. Đồng thời, xã cũng tăng mức chi thường xuyên cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, ở thôn theo mức khoán kinh phí, góp phần tăng cường hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức chính trị, xã hội. Các cán bộ sau kiện toàn, bố trí, sắp xếp đã phát huy tốt năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn cũng như trách nhiệm của bản thân đối với công việc được phân công, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2017, 2018, xã đều có 100% số cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Từ thực tế trên cho thấy, việc sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn trên địa bàn xã Tam Hồng đã mang lại nhiều kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương.

                                                                                                                           

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 07/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*