Xây dựng nông thôn mới

Nguyệt Đức xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới nâng cao, xã Nguyệt Đức đã vận động được 100% số hộ gia đình tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới; 100% số thôn thực hiện tốt hương ước, quy ước cộng đồng và phát huy dân chủ cơ sở. Hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thông tin thể thao và du lịch trên địa bàn được xã quy hoạch, quản lý theo pháp luật. Xã đang hoàn tất hồ sơ đề nghị các cấp công nhận là xã đạt chuẩn về văn hóa nông thôn mới.

Nguyệt Đức là xã có dân số hơn 9.000 người với 03 làng truyền thống và 11 thôn dân cư, có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Năm 2019, dự kiến tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Được tỉnh chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2013, xã đã bứt phá về đích đúng lộ trình. Hiện nay, xã đang quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng nông thôn mới, trong đó tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới được quan tâm hàng đầu.

 

 

Trong xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao, xã có trung tâm văn hóa với diện tích hơn 17.000 m2 đáp ứng theo Quyết định 22 của UBND tỉnh, và có 11/11 thôn có nhà văn hóa đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và hội họp của nhân dân. Nhiều năm qua, nhân dân trong xã đã thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có tệ nạn xã hội phát sinh. Công tác vệ sinh môi trường nông thôn được thực hiện theo quy chuẩn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai và thu nhiều kết quả với tỷ lệ số hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm từ 90 – 94%. Hằng năm, xã cũng có từ 70 - 85% số người dân được phổ biến giáo dục pháp luật và được cập nhật các chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước. Hưởng ứng phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới nâng cao, xã Nguyệt Đức đã vận động được 100% số hộ gia đình tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới; 100% số thôn thực hiện tốt hương ước, quy ước cộng đồng và phát huy dân chủ cơ sở. Hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thông tin thể thao và du lịch trên địa bàn được xã quy hoạch, quản lý theo pháp luật. Xã đang hoàn tất hồ sơ đề nghị các cấp công nhận là xã đạt chuẩn về văn hóa nông thôn mới.

 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 07/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*